Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme una recerca sobre l'atenció primerenca a les Illes Balears.

Reunits

D'una part, la senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de dia 1 de juliol), en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra part, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb CIF Q0718001A, segons estableix el Decret 47/2003, de 9 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears, pel qual se'n disposa el nomenament (BOIB núm. 67 EXT, de 13 de maig).

Actuam

La primera, d'acord amb els articles 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El segon, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, a l'empara del que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats BOE núm. 307 de 24 de desembre, i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 170/2003, de 26 de setembre BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Manifestam

 1. Que la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, com a òrgan directiu, dirigeix l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM), òrgan de naturalesa administrativa que, amb dependència directa de la consellera de Presidència i Esports encara que amb autonomia funcional i de gestió, vetlla per la defensa i promoció dels drets del menor a les Illes Balears.
 2. Que l'atenció primerenca en infants amb trastorns de desenvolupament o en situació de risc, així com en les seves famílies i context esdevé fonamental per tal de minimitzar les conseqüències d'aquestes situacions.
 3. Que en l'atenció primerenca són igualment importants la prevenció primària, la secundària i la terciària per aconseguir el desenvolupament òptim de la població infantil.
 4. Que a les Illes Balears no s'ha elaborat cap mapa de serveis prou aclaridor en relació amb els serveis d'atenció primerenca a l'abast de les famílies amb infants amb trastorns de desenvolupament o que es troben en situacions de risc.
 5. Que es fa necessari a les Illes Balears conèixer la situació de les persones implicades en els serveis d'atenció primerenca, tant els professionals que hi treballen, com les famílies i els infants que en són usuaris, per tal de detectar les necessitats existents.
 6. Que és imprescindible disposar d'un material divulgatiu per tal d'orientar les famílies i els professionals per enfrontar-se, des d'una perspectiva comuna, al procés d'adaptació i acceptació del diagnòstic d'un trastorn de desenvolupament en infants de 0 a 6 anys.
 7. Que, atès l'interès de la Conselleria de Presidència i Esports a participar en la recerca sobre l'anàlisi dels serveis d'atenció primerenca de les Illes Balears des de la perspectiva de les persones que hi estan implicades (professionals i famílies), i també en l'elaboració i la publicació de diverses guies adreçades a la població objecte d'aquest estudi, ambdues parts consideram aconsellable promoure la col·laboració mútua i subscriure aquest conveni per dur a terme el que s'ha esmentat.

Acorden

Subscriure aquest conveni de col·laboració que es regeix per les clàusules següents:

 1. Constitueix l'objecte d'aquest conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears (UIB) el finançament derivat de les despeses ocasionades per la recerca sobre l'anàlisi dels serveis d'atenció primerenca de les Illes Balears des de la perspectiva de les persones que hi estan implicades (professionals i famílies), i també l'elaboració i la publicació de diverses guies adreçades a la població objecte d'aquest estudi.
 2. Els responsables de fer aquesta investigació i d'elaborar les guies són el Dr. Sebastià Verger Gelabert amb DNI 43034388P i la Dra. Elena Ferrer Cerdà amb DNI 43057289R, professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears i membres de Grup de Recerca sobre Atenció Primerenca adscrit a l'Institut de Ciències de l'Educació.
 3. La Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears adquireix el compromís d'aportar la quantitat de 9.864,00 ¿ (nou mil vuit-cents seixanta quatre euros), impostos inclosos, i amb càrrec de la partida pressupostària 23701.313F01.64000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2006, per ajudar a finançar i dur a terme el projecte de recerca esmentat anteriorment. Per altra part, la Conselleria de Presidència i Esports es compromet a finançar la publicació i la difusió de les guies citades anteriorment.
 4. El pagament de la quantitat establerta a la clàusula anterior s'efectuarà de la següent forma:
 • Un 50% de l'import es farà efectiu per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment que se signi el aquest conveni de col·laboració.
 • El 50% restant es farà efectiu amb la justificació de la realització de la investigació i l'informe favorable de la Comissió de Seguiment. Aquest import s'abonarà a la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, quan es presenti el certificat corresponent.
 1. A les guies i publicacions que elaborin els responsables de la investigació, cal fer-hi constar expressament el suport rebut de la Conselleria de Presidència i Esports mitjançant la Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) per poder-les dur a terme juntament amb la Universitat de les Illes Balears.
 2. Per garantir la coordinació, el desenvolupament, l'execució i el seguiment adient d'aquest conveni, la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè la investigació es pugui fer amb èxit. A aquest efecte i d'acord amb el que estableix l'article 78.5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es constitueix una comissió de seguiment composta per dues persones en representació de la Conselleria de Presidència i Esports i dues persones en representació de la Universitat de les Illes Balears.
 3. Les funcions de la Comissió de Seguiment, atès el seu caràcter d'organisme mixt de vigilància i control, són les següents:
  a. Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d'aquest conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, el coneixement dels litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ intentar la conciliació en el si de l'òrgan mixt esmentat.
  b. Fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament del conveni.
  c. Proposar la revisió o la modificació del conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.
 1. Aquest conveni de col·laboració pot resoldre's totalment o parcialment si es dóna alguna de les causes següents:
 • Per incompliment de qualsevol de les clàusules del conveni.
 • Per acord unànime de les parts que el subscriuen.
 1. Aquest conveni el pot resoldre qualsevol part amb l'avís previ a l'altra i amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què se'n proposi la resolució anticipada, la qual cosa donarà lloc a la devolució dels imports no aplicats. Aquesta resolució ha d'establir, si s'escau, la vigència dels acords específics que estiguin en aquest moment operatius.
 2. Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa juridicoadministrativa, sense perjudici del que estableix la clàusula 7.a), s'han de resoldre per acord mutu de les parts i, si no és possible, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
 3. Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència a partir de la data en què se signi i per una durada màxima de 12 mesos posteriors a la seva signatura.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam per duplicat.

Palma, 12 de juny de 2006

La consellera de Presidència i Esports, María Rosa Puig Oliver
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).