Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre Laboratoris Sanifit, SL i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 26 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Joan Perelló Bestard i el senyor Bernat Isern Amengual, administradors solidaris de Laboratoris Sanifit, SL, empresa de la qual actuen en qualitat de representants, inscrita oficialment al Registre Mercantil de Palma al tom 2094, llibre 0, foli 120, full PM-48801.

I de l'altra el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Sanifit és una empresa per escissió ( spin-off ) generada des de la UIB i dedicada a l'estudi de processos de calcificació biopatològics, entre d'altres, que ha mantingut una llarga col·laboració científica amb el Laboratori de Litiasi Renal.

Tercer . Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius l'estudi i el desenvolupament científic de diverses línies de recerca, entre les quals:

  • Càlculs renals
  • Calcificacions cardiovasculars
  • Calcificacions d'altres tipus de sistemes

Quart . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i Laboratoris Sanifit, SL, es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

  • Potenciar la col·laboració científica entre ambdues institucions.
  • Fomentar la transferència de tecnologia de la Universitat de les Illes Balears a empreses per escissió derivades de la seva investigació.
  • Facilitar l'arribada al mercat de la recerca que es desenvolupa, per tal que pugui ser utilitzada en benefici de la societat.
I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos redactats en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per Laboratoris Sanifit, SL,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Perelló
Administrador solidari

Bernat Isern
Administrador solidari

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).