Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre el senyor Melcior Rosselló i Simonet i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 27 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part, Melcior Rosselló i Simonet, amb domicili al carrer Vivero número 39, 07005 Palma, amb DNI 41167114.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya.

EXPOSEN

A) Que el Sr. Melcior Rosselló i Simonet posseeix un retrat pintat a l'oli per Ramon Nadal (reconegut, però no signat) de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i el llibre La invención del Quijote y otros ensayos , de Manuel Azaña (Madrid, Espasa Calpe, 1935), que fou propietat de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i que porta una dedicatòria de l'autor, que es descriurà amb més detall a l'inventari que s'adjuntarà, un cop realitzat, com a annex 1 d'aquest conveni.

B) Que el Sr. Melcior Rosselló i Simonet vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El Sr. Melcior Rosselló i Simonet fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'un retrat pintat a l'oli per Ramon Nadal (reconegut, però no signat) de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i del llibre La invención del Quijote y otros ensayos, de Manuel Azaña (Madrid, Espasa Calpe, 1935), que fou propietat de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i que porta una dedicatòria de l'autor, l'inventari dels quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport del retrat pintat a l'oli per Ramon Nadal (reconegut, però no signat) de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i el llibre La invención del Quijote y otros ensayos , de Manuel Azaña (Madrid, Espasa Calpe, 1935), que fou propietat de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i que porta una dedicatòria de l'autor, des de la seva ubicació actual al carrer de Vivero, 39 de Palma, al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta Melcior Rosselló i Simonet.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Melcior Rosselló

Avel·lí Blasco
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).