Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord Específic de Col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona per al desenvolupament d'un curs de postgrau

Palma, 11 de maig de 2006

REUNITS

D'una part, com a representant de l'Institut Balear de la Dona, Isabel Llinàs Warthmann, directora de l'Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 117/2003 d'11 de juliol, en exercici de les competències atorgades a la Direcció de l'Institut per la Llei 5/2000, de 20 d'abril, desenvolupada pel Decret 109/2001, de 3 d'agost.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, orgànica d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat aprovats mitjançant el Decret 170/2003, de 26 de setembre.

ACTUEN

Tot dos per raó del seu càrrec i en representació de les respectives institucions.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest document i obligar-se.

DIUEN

1. Que la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de creació de l'Institut Balear de la Dona, li atribueix com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d'igualtat de l'home i de la dona, i impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears.

2. Que els apartats h) i j) de l'article 3 de la Llei determinen com a funcions de l'Institut, entre d'altres, les següents:

- Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment dirigits a aquelles que tinguin una especial necessitat d'ajuts.
- Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l'Institut, així com amb institucions i organismes anàlegs d'altres comunitats autònomes de l'Estat i de la comunitat internacional.

3. Que dia 26 de juliol de 2005, es va firmar un acord de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i l'Institut Balear de la Dona, en el marc de la iniciativa comunitària Equal. La Direcció General de Formació és l'entitat que actua com a interlocutora davant la Unitat Administrativa del Fons Social Europeu (UAFSE).

4. Que l'Institut Balear de la Dona participa en les iniciatives comunitàries cofinançades per aquest Fons en l'àmbit de les Illes Balears.

5. Que el 17 de novembre de 2004, la UAFSE va aprovar la resolució per la qual va resoldre la convocatòria aprovada el 18 de març de 2004, i es varen aprovar set projectes presentats per la Conselleria de Treball i Formació (BOE núm. 301, de 15 de desembre). Entre aquests projectes aprovats, hi ha el projecte EQUILIBRIO.

6. Que l'Institut Balear de la Dona, dins el projecte EQUILIBRIO, té assignades diverses actuacions i una de les quals és la realització d'un curs de postgrau en especialista d'igualtat d'oportunitats.

7. Que la UIB té una àmplia tradició en la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.

8. Que la UIB compta amb càtedres d'estudis en diversos camps del coneixement per a promoure la recerca, la docència i divulgació. Aquestes càtedres, que funcionen mitjançant conveni amb entitats públiques i privades en relació amb temàtiques d'interès comú, són un instrument de demostrada eficàcia que la UIB promou.

9. Que ambdues institucions varen signar el dia 3 de juliol del 2002 un conveni-marc de col·laboració que preveu el desenvolupament posterior de les col·laboracions en programes concrets, mitjançant protocols específics que quedaran incorporats com addendes del conveni original.

D'acord amb tot això, subscriuen aquest acord específic de col·laboració, que es regeix pels següents:

ACORDS

Primer. Objecte.

L'objecte d'aquest Acord Específic de Col·laboració és la realització d'un curs de postgrau d'agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb aquestes característiques:

1. L'objectiu és formar especialistes universitaris en igualtat d'oportunitats per tal de dotar els agents d'igualtat d'oportunitats de les habilitats necessàries per aplicar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la perspectiva de gènere a qualsevol àmbit d'actuació.

2. El postgrau es desenvoluparà en Mallorca, Menorca i Eivissa en forma simultània, emprant els sistemes de Campus Extens de la UIB.

3. Les activitats seran organitzades conjuntament.

4. Es promourà la participació d'homes en un mínim del 50% de total de les places disponibles, sempre que sigui possible.

5. La formació serà integral i abraçarà competències tant professionals com personals, i els continguts s'adaptaran al perfil de l'alumnat.

6. El material formatiu s'elaborarà amb perspectiva de gènere i sense un llenguatge sexista.

7. Els alumnes rebran el títol del postgrau atorgat per la UIB.

Segon. Obligacions de les parts.

Per desenvolupar l'actuació objecte d'aquest Acord Específic de Col·laboració, l'Institut Balear de la Dona es compromet a assumir unes despeses, amb un màxim de 25.000¿, per fer front a la seva organització, coordinació i realització. Les factures es tramitaran segons la normativa vigent.

Tercer. Comissió de seguiment.

Cada una de les parts anomenarà dues persones per formar part de la Comissió de Seguiment del conveni. Aquesta Comissió haurà de traslladar qualsevol modificació a cada una de les parts d'aquest acord de col·laboració per aprovar-la.

Quart. Vigència.

Aquest conveni tindrà vigència des que se signi fins al dia 31 de desembre de l'any 2006, i es podrà prorrogar d'acord amb la legislació vigent.

Cinquè. Supòsits d'extinció.

Aquest conveni es resol, amb l'audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

a) L'acord mutu entre les parts.
b) L'incompliment de les obligacions essencials de les parts.

I, com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, el signen en dos exemplars i amb un sol efecte.

La directora de l'Institut Balear de la Dona, Isabel Llinàs Warthmann
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).