Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració en el programa Sòcrates-Erasmus entre l'Ajuntament d'Alcúdia i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim batlle president de l'Ajuntament d'Alcúdia, senyor Miquel Ferrer i Viver, com a representant d'aquest, amb domicili social al carrer Major, 9 d'Alcúdia i CIF P-0700300-G.

I de l'altra, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB i l'Ajuntament d'Alcúdia signaren en data 17 d'abril de 2000 un acord marc de col·laboració, per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, a través de la creació del Centre Universitari d'Alcúdia.

Que l'Ajuntament d'Alcúdia té la intenció de col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears a través del desenvolupament d'un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB que participen en el programa de mobilitat Sòcrates-ERASMUS.

Per això, i reconeixent-se les dues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present acord, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament d'Alcúdia crearà un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB empadronats a Alcúdia que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Segona . Podran beneficiar-se de les ajudes esmentades tots els estudiants de la UIB empadronats al municipi d'Alcúdia que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Tercera . L'Ajuntament d'Alcúdia destinarà la quantitat de 2.000 euros a aquestes ajudes per a l'any acadèmic 2006-2007, que es repartiran entre un màxim de cinc ajudes de 400 euros cadascuna, per als estudiants que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts al present conveni.

En cas que el nombre d'estudiants sol·licitants per beneficiar-se del programa d'ajudes sigui superior a cinc, l'Ajuntament d'Alcúdia durà a terme una selecció, en la qual tindran prioritat els estudiants amb millor expedient acadèmic universitari global.

Quarta . Les persones interessades a participar en el programa d'ajudes, una vegada tinguin l'acceptació de la beca per part de l'entitat corresponent, han de presentar la següent documentació en el registre general de l'Ajuntament d'Alcúdia: sol·licitud, fotocòpia del DNI i fotocòpia confrontada de l'expedient acadèmic universitari actualitzat.

Cinquena . L'Ajuntament d'Alcúdia disposarà d'un tècnic de referència per a la gestió i el seguiment de les ajudes atorgades.

La persona que hagi gaudit de la beca haurà de presentar un petit informe memòria de les activitats dutes a terme al llarg de la seva estada a l'estranger.

Sisena . La participació de l'Ajuntament d'Alcúdia inclourà l'organització de visites guiades pel municipi d'Alcúdia per als estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB i per als residents al municipi d'Alcúdia.

Setena . Aquest acord entra en vigor el dia en què se signi i té una validesa d'un any, que una vegada transcorregut es renovarà automàticament, sempre que se'n mantinguin les mateixes condicions econòmiques i de gestió. Les dues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de la conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord al lloc i en la data indicats, redactat en dos exemplars.

Per l'Ajuntament d'Alcúdia,

á

Miquel Ferrer
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de juny de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).