Convenis i acords marc signats per la UIB

 

Conveni de col·laboració entre Laboratoris Sanifit, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 26 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Joan Perelló Bestard i el senyor Bernat Isern Amengual, administradors solidaris de Laboratoris Sanifit, SL, empresa de la qual actuen en qualitat de representants, inscrita oficialment al Registre Mercantil de Palma al tom 2094, llibre 0, foli 120, full PM-48801.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que la Universitat de les Illes Balears disposa de la infraestructura material per al correcte desenvolupament d'una recerca científica de qualitat.

Segon . Que entre Laboratoris Sanifit, SL, i el Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears existeix una relació de col·laboració en la investigació.

Tercer . Que Laboratoris Sanifit està interessat a augmentar i aprofundir l'esmentada col·laboració per al desenvolupament de les seves activitats d'investigació i innovació.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat ambdues institucions, la Universitat ajudarà Laboratoris Sanifit, SL, al desenvolupament de la seva tasca científica d'acord amb els seus estatuts i la normativa interna vigent.

Segon . Com a conseqüència d'aquest conveni que permet a Laboratoris Sanifit, SL, i a la Universitat de les Illes Balears aprofundir en llurs objectius de transferència tecnològica, se signaran els diferents contractes de cessió/llicència de patents que se'n derivin, on es pactaran les condicions econòmiques del present conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, en quatre exemplars, dos en català, i dos castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per Laboratoris Sanifit, SL,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Perelló
Administrador solidari

Bernat Isern
Administrador solidari

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juny de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).