Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, adscrit a la Universitat de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears per a la col·laboració de caràcter docent

Palma, 7 de setembre de 2006

REUNITS

D'una banda, la Directora del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, Il·lustríssima Senyora Carmen Teresa Vilar García-Talavera.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

INTERVENEN

Ambdues parts en representació de les institucions respectives, i es reconeixen mútuament capacitat per subscriure el present conveni.

EXPOSEN

Que actualment el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (adscrit a la UIB), segons el conveni subscrit entre el centre i la UIB l'any 1978, de conformitat amb els Estatuts vigents de la UIB, té una infraestructura actual docent integrada bàsicament per professionals que, amb la pertinent venia docendi prèvia atorgada per la UIB mateixa, imparteixen classes al centre.

En previsió d'un possible increment o d'una possible modificació de la plantilla docent, i de la col·laboració de caràcter docent que els professors de la Universitat integrats a la UIB poden establir a l'esmentat centre, és perquè, als afectes de la possible compatibilitat de tasques docents del professorat, d'acord amb l'article 83 LOU, ambdues parts consideren convenient de formalitzar el present conveni.

ACORDEN

Primer . Que mitjançant el present conveni s'atorgarà la compatibilitat requerida als professors de la Universitat de les Illes Balears (funcionaris o contractats) que imparteixin docència al Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez. En aquest sentit, el centre es compromet a comunicar a la UIB la relació dels professors esmentats.

Segon . Que, amb aquesta finalitat, les retribucions que el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez estableix per als professors que imparteixen les distintes assignatures, en el cas que els professors esmentats estiguin integrats a la UIB, amb caràcter de funcionaris o contractats, seran canalitzades a través de la UIB, de conformitat amb la legislació vigent.

Tercer . En conseqüència, ambdues institucions estan obligades a configurar el mecanisme més oportú a l'efecte de poder complir les clàusules anteriors.

Quart . El present conveni té una vigència de dos anys a partir de la data en què se subscrigui. No obstant això, es considerarà renovat tàcitament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de tres mesos.

Com a prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest document en dos exemplars i amb un sol efecte, a la ciutat i en la data indicades a l'encapçalament.

Pel Centre d'Ensenyament Superior
Alberta Giménez,

 

Carmen Teresa Vilar
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).