Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre el senyor Haroldo Laya Fanfano i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 6 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part, el senyor Haroldo Laya Fanfano, natural de l'Argentina, domiciliat al carrer Chumbera, 13, 1r B, de Madrid, amb DNI 51061927, professor del departament d'edafologia de l'ESTSI d'Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada iniversitat.

EXPOSEN

A) Que el senyor Haroldo Laya Fanfano, amb DNI 51061927, posseeix una col·lecció de llibres de geologia, hidrologia, edafologia i altres materials afins. La col·lecció es descriu amb més detall a l'inventari provisional que s'adjunta com a annex 1 d'aquest conveni.

B) Que el senyor Haroldo Laya Fanfano vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Haroldo Laya Fanfano fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la col·lecció l'inventari de la qual s'adjunta com a annex 1 d'aquest document de cessió.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el senyor Haroldo Laya Fanfano.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present conveni se subscriu per duplicat al lloc i en la data indicats.

Haroldo Laya

Avel·lí Blasco
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).