Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capdepera i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per crear una versió digital del llibre parcel·lari de l'any 1859-60

Palma, 30 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el Batlle de l'Ajuntament de Capdepera, Il·lm. Sr. Joan Ferrer Flaquer, amb DNI 78195554-Q.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té el mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

L'Ajuntament de Capdepera té en marxa un projecte de reproducció digital del Llibre Parcel·lari del seu terme municipal de l'any 1859-60, per tal de facilitar-ne l'ús i la consulta i, alhora, preservar-ne l'original.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears, l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i ateses l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l'Ajuntament de Capdepera i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treball serà coordinada per la responsable de l'Arxiu de l'Ajuntament de Capdepera i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

Realitzar una versió digital completa del Llibre Parcel·lari del terme municipal de Capdepera de l'any 1859-60, que inclourà les operacions següents:

1. Escaneig dels plànols en alta resolució

2. Restauració digital de les imatges

3. Partició dels plànols en quatre parts i conversió a format PDF

4. Adaptació del plànols a format web, que inclou:

 1. Disseny de la pàgina web
 2. Adaptació fotografia color
 3. Còpia en escala de grisos
 4. Tractament fotografia color amb Fireworks: imatge canviant
 5. Creació de la secció web pertinent per a cada plànol
 6. Inserció d'imatge canviant
 7. Creació dels hiperenllaços

5. Edició d'una còpia mestra en CD-ROM

L'Ajuntament de Capdepera es compromet a:

 1. Aportar els originals del Llibre Parcel·lari del terme municipal de Capdepera de l'any 1859-60 durant el temps necessari per realitzar els treballs i traslladar-los a la UIB.
 2. Abonar a la UIB, amb factura prèvia, la quantitat de 2.682 ¿, corresponent al pressupost que es presenta com a annex del present conveni.
 3. Autoritzar la UIB a incloure els documents digitals producte d'aquest projecte a la seva biblioteca digital.
 4. Nomenar un responsable tècnic, que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de deu mesos.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present conveni se subscriu al lloc i en la data indicats.

Per l'Ajuntament de Capdepera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Joan Ferrer
Batlle

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

DIGITALITZACIÓ Parcel·lari CAPDEPERA

Pressupost

Escaneig dels plànols :

818

Temps de restauració digital :

390

Partició dels plànols en quatre parts i conversió a PDF :

225

Disseny de la pàgina web :

154

Adaptació dels plànols a format web :

382

Disseny de la presentació CD-ROM :

45

Edició CD-ROM:

21

1.   Còpia CD

 

2.    Impressió color

 

Dietes i desplaçaments

200

Preu

2.235

20% despeses generals UIB

447

TOTAL COST

2.682