Convenis i acords marc signats per la UIB

Exp.: CC 2/2006/CPE/DGJ/J/Jg

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat

Palma, 18 de maig de 2006

Reunits

D'una part, la senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol), en nom de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en representació d'aquesta en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual és nomenat rector de la UIB.

Actuam

La primera, d'acord amb els articles 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Manifestam

1. Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar per mitjà d'un conveni específic.

2. Que la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, executa la política del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat. Pel que fa a temes relacionats amb el voluntariat és voluntat de la Conselleria desenvolupar el tercer sector, millorar les entitats que treballen amb voluntaris i augmentar la qualitat dels programes de formació específica de voluntariat que executen les diferents entitats.

En concret, és molt interessant la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears en la promoció del voluntariat, destinada fonamentalment a joves d'entre 18 a 25 anys.

3. Que la Universitat de les Illes Balears va posar en marxa l'any 2004 un programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària. És voluntat de la UIB contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat, proporcionar formació als que hi vulguin participar com a voluntaris i crear una xarxa de voluntariat universitari.

Aquest programa vol actuar en diferents àmbits de voluntariat: en salut, en atenció a alumnat amb necessitats educatives especials, en mobilitat de l'alumnat, en els àmbits cultural, lingüístic i mediambiental i en l'àmbit de la Unió Europea.

4. Que aquest projecte serà un dels que es proposaran enguany dins el Pla nacional del voluntariat 2005-2009.

5. Que la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears, enguany, consideren oportuna la col·laboració amb la promoció del Servei de Voluntariat Europeu que ofereix la UIB dins el Programa de voluntariat, que es tracta d'una iniciativa de la Comissió Europea desenvolupada dins el programa Joventut 2000-2006, que ofereix als joves de la Unió Europea la possibilitat de dur a terme una activitat de voluntariat en un altre país.

6. Que ambdues institucions mostren el seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració en relació amb la promoció del voluntariat.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

Acords

1. Objecte .

Aquest conveni té per objecte concretar els termes de la col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, i la Universitat de les Illes Balears per continuar la col·laboració en el Programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària.

2. Compromisos de col·laboració que assumeix la Conselleria de Presidència i Esports .

La Conselleria de Presidència i Esports s'obliga a:

 1. Donar l'assessorament i el suport tècnic que li demanin per dur a terme el programa.
 2. Aportar la quantitat de 12.000 ¿ amb càrrec a la partida 23201 323A01 64000 10 23222, corresponent al pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2006.
 3. Facilitar la difusió del Programa de voluntariat en les seves publicacions.
 4. Inserir un enllaç a la pàgina web d'Infojove de la Borsa de la UIB. L'enllaç estarà ubicat a: Informació/Participació/Voluntariat a la UIB.
 5. Intercanviar informació en relació amb aquesta matèria.
 6. Promoure la participació de la UIB en els programes de la Direcció General de Joventut.
 7. Aportar la participació de tècnics de la Direcció General de Joventut en cursos de formació de voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació, i en xerrades i conferències sobre voluntariat organitzades per la UIB.
 8. Donar suport a la promoció del Servei de Voluntariat Europeu.
 9. Dur a terme activitats conjuntes.
 10. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
 11. Altres, de mutu acord entre les parts.

3. Compromisos que assumeix la Universitat de les Illes Balears.

La UIB s'obliga a:

 1. Coordinar aquest programa, al qual destinarà a temps parcial personal tècnic i de suport.
 2. Planificar i impartir cursos de formació per a voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació.
 3. Mantenir i gestionar la Borsa de Voluntariat.
 4. Actualitzar i mantenir el web de voluntariat.
 5. Participar en esdeveniments adreçats als ciutadans quan li ho demani la Direcció General de Joventut, com ara la Fira d'Entitats.
 6. Posar a disposició del projecte el mobiliari i l'equip informàtic corresponents.
 7. Difondre de manera suficient el programa.
 8. Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament.
 9. Facilitar a la Conselleria de Presidència i Esports l'accés a la Borsa com a plataforma de recerca de voluntariat mitjançant l'enllaç corresponent a la pàgina web d'Infojove.
 10. Facilitar la informació que en qualsevol moment li demani la Conselleria de Presidència i Esports.
 11. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
 12. Donar compte de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Joventut.
 13. Fer constar la col·laboració de la Conselleria de Presidència i Esports i incorporar el logotip de la Direcció General de Joventut en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

4. Finançament i forma de pagament.

L'aportació econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports s'abonarà a la Universitat amb càrrec a la partida 23201 323A1 64000 10 23222, corresponent als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2006, una vegada que es presenti el certificat de la comissió de seguiment que acrediti que els compromisos als quals s'obliguen tant la Conselleria de Presidència i Esports, a través de la Direcció General de Joventut a la clàusula segona, com la Universitat de les Illes Balears a la clàusula tercera, s'han desenvolupat correctament al llarg de l'any de la seva execució.

Aquest certificat ha d'acreditar, a més, la realització de, almenys, dos cursos de formació, la difusió i imatge del Programa de voluntariat i les despeses desglossades del personal dedicat al programa i dels cursos (excepte els de cooperació). L'esmentat certificat ha de presentar-se abans del 10 de desembre de 2006.

5. Comissió mixta de seguiment.

Es constitueix la comissió mixta de seguiment, que formen dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, designats per la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, designats pel Rector de la UIB, per fer el seguiment d'aquest conveni. En serà el president el director general de Joventut, i el secretari, el vicerector d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

S'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La comissió pot demanar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta al conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

6. Vigència del conveni.

Aquest conveni té vigència fins al dia 31 de desembre de 2006.

7. Resolució del conveni.

Aquest conveni s'ha de resoldre, amb l'audiència prèvia de les parts, per acord mutu que s'ha de formalitzar per escrit, per l'incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni o per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

En cas d'incompliment total per part de la Universitat, no es pagarà l'aportació que estableix aquest conveni. En cas d'incompliment parcial, la comissió mixta de seguiment establirà la quantia que s'ha de pagar de forma motivada.

8. Exclusió de la Llei de contractes.

Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix a l'article 3.1.c).

9. Qüestions litigioses.

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d'aquest conveni, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en tres exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Maria Rosa Puig
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).