Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears amb relació a l'avaluació de l'educació secundària obligatòria 2006

Palma, 6 de juny de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol de 2003).

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat, i president de la Fundació Universitat¿Empresa de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 12 dels estatuts de la Fundació Universitat ¿ Empresa de les Illes Balears.

Que les parts intervenen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer. L'avaluació general del sistema educatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears és una responsabilitat de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), que depèn de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i té assignades les funcions d'analitzar el grau d'eficàcia del sistema educatiu i d'elaborar informes i estudis referents a l'assoliment dels objectius determinats per la legislació vigent en matèria d'educació, en relació amb la millora de la qualitat de l'ensenyament i amb l'adequació del sistema educatiu a les necessitats educatives i les demandes socials.

Segon. En el curs 2005-06 la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, a través del Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) realitzarà una avaluació de l'educació secundària obligatòria. La planificació d'aquesta l'avaluació preveu administrar proves diagnòstiques de rendiment escolar als alumnes en cinc àrees del currículum (ciències de la natura, ciències socials, geografia i història, llengua i literatura catalana i llengua i literatura castellana i matemàtiques), i també qüestionaris d'avaluació dels processos i els contextos educatius a alumnes, famílies, professors i equips directius dels centres educatius, els quals pretenen identificar els diferents aspectes i variables del context escolar i familiar dels alumnes que resulten rellevants per la seva influència sobre els resultats.

Tercer. La UIB, mitjançant el Departament de Psicologia, té una àmplia experiència en investigacions educatives que exigeixen l'administració de proves, com també en l'aplicació de protocols tècnics lligats al treball de camp.

Atenent tot això, i segons el que disposa el conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de dia 12 de juliol de 2000, pel que fa a l'interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent entre la UIB per desenvolupar diverses actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern de les Illes Balears, les parts

ACORDEN

 1. Establir un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB, segons el qual la UIB (mitjançant el Departament de Psicologia) es compromet a realitzar el treball de camp de l'avaluació diagnòstica: Avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria 2006.
La professora de la Universitat de les Illes Balears Margalida Gili Juan serà la persona responsable d'aquest treball i actuarà com a directora de l'equip que ha d'administrar les proves facilitades per l'IAQSE. Els termes de la col·laboració ¿ persones responsables, terminis, fases, continguts, productes, resultats i responsabilitats de l'equip que durà a terme aquesta tasca¿ es detallen en el document que conté les prescripcions tècniques que han d'observar-se en el treball de camp, el qual s'adjunta com a annex I d'aquest conveni.
 1. La durada prevista per al desenvolupament d'aquest conveni és la que s'estableix en el plec de prescripcions tècniques que figura com a annex I. No obstant això, aquest conveni podrà ser prorrogable a d'altres avaluacions diagnòstiques semblants que l'Institut d'Avaluació i Qualitat prevegi en els seus plans d'actuació, per mutu acord entre les parts, mitjançant les corresponents addendes i amb la tramesa prèvia de l'expedient de pròrroga. L'entrada en vigor del present conveni i, per tant, l'inici dels treballs coincidirà amb la data de signatura d'aquest document.
 2. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears ¿fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda, mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB de dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB de dia 29 de febrer de 1996¿ serà l'encarregada de la gestió econòmicoadministrativa d'aquest conveni per part de la Universitat de les Illes Balears i col·laborarà amb l'equip que ha d'administrar les proves i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de setembre).
  Com a contraprestació, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears es compromet a abonar la quantitat de 29.935,25 euros a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, d'acord amb el pressupost establert com a annex II d'aquest conveni, amb càrrec a la partida 13101.421A03.22706. Les quantitats inclouran tots els imposts que se'n derivin.
 3. Els pagaments s'efectuaran contra la presentació, per part de la directora de l'equip a la Conselleria d'Educació i Cultura, dels certificats que acreditin la correcta realització i el compliment dels requisits tècnics i les fases establertes en els documents annexos. Els esmentats certificats hauran de ser conformats pel director de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.
 4. La propietat dels resultats dels estudis, objecte d'aquest conveni, correspondran al Govern de les Illes Balears i en serà dipositari l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.
 5. Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen. En el supòsit de denúncia, la Conselleria d'Educació i Cultura haurà d'abonar a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre que no s'hagi incomplit el pla de treball previst en el document annex.
 6. Aquest conveni té la naturalesa que es preveu en l'article 3.1 c del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i encara que resta fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei, les parts s'hauran d'atendre als seus principis en l'execució i interpretació del conveni. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin succeir.
 7. Ja que es tracta d'un conveni subscrit entre administracions públiques, s'hi aplicaran les normes de dret administratiu que corresponen a cadascuna de les dues institucions. Concretament, en el cas del Govern de les Illes Balears serà d'aplicació el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la desenvolupen.
 8. Segons l'article 78.4.e) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l¿Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears es decideix la no necessitat d'establir una organització personificada per a la gestió del conveni.

I en prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, el signam en tres exemplars, en el lloc i la data indicats.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Per la Universitat de les Illes Balears i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,

 

Francesc J. Fiol
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector de la UIB i president de la FUEIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1
ANNEX 2