Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i la Universitat de les Illes Balear

Palma, 30 de maig de 2006

REUNITS

D'una banda, el Sr. Macià Blázquez Salom, president del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), secció Mallorca, com a representant d'aquesta associació, d'acord amb la Llei 1/2002, de 22 de març, i els seus Estatuts, inscrita al Registre d'Associacions de la Delegació del Govern a les Balears amb el núm. 241, secció 2ª, declarada d'utilitat pública per acord del Consell de Ministres de dia 19 de Juny de 1985, amb domicili al carrer de Manuel Sanchis Guarner, 10, 07001 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el GOB és una organització no governamental que té per finalitat l'estudi, la divulgació i la defensa de la naturalesa i el medi ambient natural i urbà, aïlladament considerats o com a part integrant de l'univers natural, i la prestació de serveis a la joventut i als consumidors.

Per aconseguir-ho, pot dur a terme, entre d'altres, les activitats següents:

a) Erigir-se en part interessada en qualsevol expedient administratiu que tingui relació amb l'ordenació del territori o amb activitats agrícoles, extractives, industrials, de serveis o qualsevol altra que tingui repercussió sobre la naturalesa i el medi ambient.

b) Interposar denúncies, demandes, querelles o qualsevol tipus d'interpel·lació davant les autoritats governatives o judicials, davant d'actes de persones o entitats que afectin la naturalesa o el medi ambient.

c) Exercir el dret de petició i de súplica davant les autoritats en matèries relacionades amb la naturalesa i el medi ambient.

d) Organitzar manifestacions, concentracions, festivals, congressos, cursets, conferències, debats i altres actes encaminats a vulgaritzar conceptes o expressar postures relacionades amb la naturalesa i el medi ambient. Igualment es podrà adherir a actes organitzats per altres entitats que tinguin els mateixos objectius i participar-hi.

e) Elevar informes, efectuar estudis, crear grups de treball, mantenir biblioteques i realitzar publicacions unitàries o periòdiques sobre els mateixos temes.

f) Crear patronats o participar en els que es creïn, i adquirir terrenys i tota classe de béns mobles, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats, amb destí a la formació de reserves naturals i a la conservació o estudi de la naturalesa i el medi ambient.

g) Promocionar la creació de centres d'estudi, protecció i recuperació de fauna i flora silvestre, i participar en la seva gestió.

h) En general, totes aquelles activitats lícites, en els seus locals socials o a l'aire lliure, que permetin fomentar, entre els seus associats i la resta de la societat, el coneixement, la comprensió, l'amor i la defensa de la naturalesa i el medi ambient.

Les activitats no estaran restringides exclusivament a beneficiar els associats sinó també obertes a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i característiques exigits d'acord amb les finalitats de l'associació.

Que la UIB és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, que desenvolupa activitats de suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic. La UIB pretén intervenir activament en el camp del medi ambient per mitjà de diverses línies d'actuació:

  • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària sobre les problemàtiques ambientals.
  • Potenciar l'educació i la recerca per a la sostenibilitat.
  • Promoure projectes directes que afavoreixin la defensa de la naturalesa i el medi ambient, atenent el coprotagonisme i la coresponsabilitat entre els diferents agents implicats, així com l'impacte sobre les persones i les seves necessitats.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions d'estudi, divulgació i defensa de la naturalesa i el medi ambient natural i urbà entre ambdues entitats d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS DE L'ACORD

Primera. Objectius

La UIB i el GOB es proposen col·laborar en:

  1. La realització d'accions d'educació per a l'estudi, la divulgació i la defensa de la naturalesa i el medi ambient natural i urbà amb la finalitat de sensibilitzar i formar la comunitat universitària en el seu vessant d'agents directes i/o indirectes, tant a través d'activitats reconegudes des del punt de vista acadèmic com amb altres activitats sense reconeixement curricular.
  2. La realització de projectes d'estudi, divulgació i defensa de la naturalesa i el medi ambient natural i urbà, fomentant la intervenció dels diferents col·lectius de la Universitat (estudiants, personal d'administració i serveis, investigadors i professors).
  3. El programa de voluntariat universitari en medi ambient, especialment pel que fa a les pràctiques formatives per a estudiants i llicenciats.

Segona. Àrees

La cooperació es desenvoluparà en aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Tant el GOB com la UIB s'obliguen a esmentar expressament la participació de l'altra entitat en totes les accions, campanyes i documentació i en el material de difusió que es generi en relació amb les col·laboracions que s'acordin.

Tercera. Programes o projectes específics

Per cada programa o projecte específic es desenvoluparà un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del Rector de la Universitat.

Quarta. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, dues persones. Aquestes formaran la comissió de seguiment del conveni. La comissió es reunirà periòdicament per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa,

 

Macià Blázquez
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).