Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i Brújula Telecom, SA

Palma, 29 de maig de 2006

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, Josep Lluís Vidal Planas i Francisca Campins Verger, de Brújula Telecom, SA, que actuen en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer del Gremi de Ferrers, 46, de Palma, per poder atorgat el 3 de març de 2004 davant el notari de Palma senyor Víctor Alonso Cuevillas, amb número de protocol 915.

EXPOSEN

La UIB i l'empresa Brújula Telecom, SA, signen el present conveni de col·laboració amb l'objecte de desenvolupar i posar en funcionament l'assignatura Sistemes Oberts amb Arquitectura J2EE de la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer . La UIB ha d'impartir la docència de l'assignatura optativa Sistemes Oberts amb Arquitectura J2EE, que pertany als plans d'estudis d'Enginyeria en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria en Informàtica (segon cicle), en l'àmbit de l'Escola Politècnica Superior i adscrita a l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, de forma presencial mitjançant l'ús de tecnologies telemàtiques aplicades a l'ensenyament, amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials de totes les Illes Balears, amb un nombre màxim de vint alumnes per curs.

Igualment, la UIB es compromet a afegir als comunicats, documents i publicitat, tant impresa com digital, el missatge «Assignatura finançada per Brújula Telecom, SA».

Segon . Especialistes de Brújula Telecom, SA, impartiran un 30 per cent de les hores de docència. Brújula Telecom, SA, finançarà aquesta assignatura aportant la quantitat de 9.000 euros anuals, destinats a la contractació d'un professor i a cobrir altres despeses docents, assignats a l'Escola Politècnica Superior; el 20 per cent d'aquesta quantitat l'administrarà la UIB en concepte de despeses administratives i de gestió.

Tercer . Brújula Telecom, SA, adquireix el compromís d'aportar suport metodològic quan les dues organitzacions així ho decideixin, i de participar en la selecció del professorat i en l'elaboració de materials i continguts que s'hagin d'incloure en els temaris de l'assignatura que hom ha acordat d'impartir.

Els professors que resultin contractats per la UIB dependran orgànicament del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i l'assignatura s'adscriurà necessàriament a l'àrea de coneixement següent: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Quart . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

Cinquè . Brújula Telecom, SA, abonarà les quantitats esmentades a la UIB contra factura dins el primer trimestre de cada any acadèmic.

Sisè . Per vetllar pel bon funcionament de la relació entre la UIB i Brújula Telecom, SA, es crea la comissió mixta, integrada, per part de la Universitat, pel vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el director de l'Escola Politècnica Superior I, per part de Brújula Telecom, SA, per dos representants.

Setè . El present acord té una vigència de tres any comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà de forma automàtica, llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data que hagi d'entrar en vigor la pròrroga.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda, ambdues parts la signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per Brújula Telecom, SA,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Josep Lluís Vidal Planas
Francisca Campins Verger

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2006 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).