Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i Brújula Telecom, SA

Palma, 29 de maig de 2006

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, Josep Lluís Vidal Planas i Francisca Campins Verger, de Brújula Telecom, SA, que actuen en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer del Gremi de Ferrers, 46, de Palma, per poder atorgat el 3 de març de 2004 davant el notari de Palma senyor Víctor Alonso Cuevillas, amb número de protocol 915.

EXPOSEN

La UIB i l'empresa Brújula Telecom, SA, signen el present conveni de col·laboració amb l'objecte de desenvolupar i posar en funcionament l'assignatura Sistemes Oberts amb Arquitectura J2EE de la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer . La UIB ha d'impartir la docència de l'assignatura optativa Sistemes Oberts amb Arquitectura J2EE, que pertany als plans d'estudis d'Enginyeria en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria en Informàtica (segon cicle), en l'àmbit de l'Escola Politècnica Superior i adscrita a l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, de forma presencial mitjançant l'ús de tecnologies telemàtiques aplicades a l'ensenyament, amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials de totes les Illes Balears, amb un nombre màxim de vint alumnes per curs.

Igualment, la UIB es compromet a afegir als comunicats, documents i publicitat, tant impresa com digital, el missatge «Assignatura finançada per Brújula Telecom, SA».

Segon . Especialistes de Brújula Telecom, SA, impartiran un 30 per cent de les hores de docència. Brújula Telecom, SA, finançarà aquesta assignatura aportant la quantitat de 9.000 euros anuals, destinats a la contractació d'un professor i a cobrir altres despeses docents, assignats a l'Escola Politècnica Superior; el 20 per cent d'aquesta quantitat l'administrarà la UIB en concepte de despeses administratives i de gestió.

Tercer . Brújula Telecom, SA, adquireix el compromís d'aportar suport metodològic quan les dues organitzacions així ho decideixin, i de participar en la selecció del professorat i en l'elaboració de materials i continguts que s'hagin d'incloure en els temaris de l'assignatura que hom ha acordat d'impartir.

Els professors que resultin contractats per la UIB dependran orgànicament del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i l'assignatura s'adscriurà necessàriament a l'àrea de coneixement següent: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Quart . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

Cinquè . Brújula Telecom, SA, abonarà les quantitats esmentades a la UIB contra factura dins el primer trimestre de cada any acadèmic.

Sisè . Per vetllar pel bon funcionament de la relació entre la UIB i Brújula Telecom, SA, es crea la comissió mixta, integrada, per part de la Universitat, pel vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el director de l'Escola Politècnica Superior I, per part de Brújula Telecom, SA, per dos representants.

Setè . El present acord té una vigència de tres any comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà de forma automàtica, llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data que hagi d'entrar en vigor la pròrroga.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda, ambdues parts la signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per Brújula Telecom, SA,

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Josep Lluís Vidal Planas
Francisca Campins Verger

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2006 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).