Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol per al desenvolupament d'un projecte d'investigació entre l'Associació de Paràlisi Cerebral de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 6 de juny de 2006

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Francisca Ordóñez Manzano, amb DNI 42 950 900-X, gerent de l'Associació de Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE), amb domicili a la carretera Vella de Bunyola, km 8,1, NIF G07053226, inscrita en el Registre d'Associacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb el núm. 285.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol.

ACORDEN

Primer . L'Associació de Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE) i la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB) realitzaran conjuntament l'estudi: Utilització de la mobilització passiva en la rehabilitació de pacients amb paràlisi cerebral .

Segon . Es crea una comissió mixta formada per representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i fer-ne el seguiment. Els membres d'aquesta comissió estan indicats a l'annex I d'aquest protocol.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears, a traves dels professors que figuren a l'annex I del present conveni (que han de signar com a prova de conformitat que accepten de forma expressa i individualitzada les obligacions del present protocol), es compromet a realitzar:

  1. El protocol d'investigació.
  2. El projecte esmentat a les instal·lacions d'ASPACE, entre els mesos de maig de 2006 i maig de 2007.
  3. Convocar una beca d'investigació amb l'objectiu que el becari o becària col·labori en l'execució de l'esmentat projecte.

Quart . El finançament de l'estudi anirà a càrrec d'ASPACE en 8.000 euros, i es repartirà en tres pagaments: la primera quinzena de maig (2.000 euros), la primera quinzena de juliol (3.000 euros) i la primera quinzena de setembre (3.000 euros), cada tres mesos a partir de la primera quinzena de maig de l'any 2006.

Cinquè . La UIB, a traves dels professors que figuren a l'annex I del present conveni, es compromet a realitzar un informe final destinat als serveis mèdics i als gerents d'ASPACE. A més en les possibles publicacions sempre apareixerà l'agraïment explícit a ASPACE i es detallarà que el finançament prové de l'esmentada entitat.

Sisè . El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Associació de Paràlisi Cerebral de Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Francisca Ordóñez
Gerent

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual fan referència les clàusules segona i quarta d'aquest protocol són:

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

Dr. Antoni Aguiló Pons. Professor del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Berta Paz Lourido. Professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Juan Carlos Fernández Domínguez. Professor del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Per part d'ASPACE:

Dr. Sebastià Manresa Tejedor, director mèdic
Sra. Francisca Ordóñez Manzano, gerent
Sra. Ann K. Hansson, fisioterapeuta