Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb relació a les pràctiques que els alumnes dels estudis de Psicopedagogia i de Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears han de realitzar en centres d'educació secundària i d'educació de persones adultes, centres d'educació especial, equips (EOEP i EAP) i serveis educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 26 d'abril de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, de 01-07-2003).

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Que ambdues parts intervenen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer. Que el dia 12 de juliol de l'any 2000 el president del Govern de les Illes Balears i el rector de la Universitat de les Illes Balears varen signar un conveni marc de col·laboració.

Segon. Que en l'esmentat conveni marc es preveu la possibilitat de desenvolupar protocols d'actuació que, en forma d'addenda, passaran a formar part integrant del referit conveni marc.

Tercer. Que a la Conselleria d'Educació i Cultura li correspon la formació permanent del professorat mentre que a la Universitat de les Illes Balears li correspon la formació acadèmica per a l'obtenció de les corresponents titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent.

Quart. Que el Pràcticum és una matèria troncal dels plans d'estudis de psicopedagogia i de pedagogia i que aquestes pràctiques s'han de desenvolupar en centres d'educació secundària i d'educació de persones adultes, centres d'educació especial, equips (EOEP i EAP) i serveis educatius.

Cinquè. Que amb l'objectiu de regular les línies de col·laboració per dur a terme l'esmentat Pràcticum, ambdues parts subscriuen la present addenda amb sotmetiment a les següents

CLÀUSULES

Primera. La Conselleria d'Educació i Cultura posarà a disposició de la Universitat de les Illes Balears centres d'educació secundària i d'educació de persones adultes, centres específics, equips (EOEP i EAP) i serveis educatius sostinguts total o parcialment amb fons públics, per al desenvolupament del Pràcticum que han de realitzar els alumnes dels estudis de psicopedagogia i de pedagogia.

Segona. La Universitat de les Illes Balears, en el mes de gener, comunicarà a la Conselleria d'Educació i Cultura la previsió del nombre d'alumnes per estudis que hauran de realitzar el Pràcticum durant l'any acadèmic següent.

Tercera. La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, durant el mes de febrer farà públiques les convocatòries necessàries per a la selecció dels centres, equips i serveis educatius indicats a la clàusula primera en els quals els estudiants de la Universitat podran realitzar les pràctiques.

Així, els centres d'ensenyament, equips i serveis educatius interessats a tenir estudiants de la UIB en pràctiques podran presentar a la Conselleria d'Educació i Cultura, amb l'acord favorable del claustre, la corresponent sol·licitud d'acord amb les condicions que s'estableixin a la convocatòria.

Quarta. Per a la resolució de l'esmentat concurs es constituirà una comissió paritària integrada per representants de la Conselleria d'Educació i de la Universitat. Els centres seleccionats seran considerats "centres col·laboradors" per als anys escolars que estableixin les convocatòries corresponents.

La resolució de les esmentades convocatòries es comunicarà a la UIB i es farà pública durant el mes de maig.

Cinquena. La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del professorat, organitzarà, juntament amb la UIB, les activitats de formació inicial adreçades al professorat i, en el seu cas, als directors i caps de serveis o a les persones en qui deleguin la funció de coordinador amb la Universitat per al desenvolupament del Pràcticum.

Sisena. La Universitat de les Illes Balears, durant el mes de novembre, comunicarà a la Conselleria d'Educació i Cultura la relació d'alumnes que han de fer les pràctiques i el nom dels centres on les han de realitzar.

Setena. Per al desenvolupament del Pràcticum, la Universitat de les Illes Balears aportarà als centres docents on els estudiants universitaris realitzin el període de pràctiques la quantitat de 17,25 euros per cada alumne i per cada crèdit (1 crèdit equival a 15 hores) de l'assignatura de pràctiques, i 120 euros en concepte de coordinació, en la forma i en el termini que s'estableixi a la resolució de convocatòria per a la selecció de centres. Aquestes quantitats, fixades per al curs 2006-2007, s'actualitzaran anualment durant la vigència de la present addenda d'acord amb l'increment de l'IPC dels dotze mesos anteriors a l'inici del període de pràctiques de cada any escolar.

Vuitena. La Conselleria d'Educació i Cultura anualment concedirà als tutors dels estudiants en pràctiques i, en el seu cas, al director del centre, equip o servei educatiu o persona en qui delegui la coordinació de les pràctiques en el centre educatiu, els crèdits de formació que corresponguin de conformitat amb el que es preveu a la normativa vigent referida a la formació permanent del professorat.

Novena. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil dels seus alumnes per les incidències que es puguin produir en els centres docents amb un total d'1.440.034,90 euros per sinistre.

Desena. La present addenda començarà a vigir l'endemà d'haver-se signat i serà vigent fins a l'any acadèmic 2009-2010, és a dir, fins al 30 de setembre de 2010. Es prorrogarà de forma tàcita, any acadèmic per any acadèmic, si cap de les parts signants no el denuncien amb una antelació mínima d'un mes de la data de finalització de la seva vigència.

Onzena. Es constituirà una comissió integrada per dos representants de la Conselleria d'Educació, nomenats pel Conseller d'Educació i Cultura, i dos de la UIB, nomenats pel rector de la UIB, per al seguiment de la present addenda.

Dotzena. Cada una de les parts es compromet a procurar les condicions necessàries per donar compliment a la present addenda, així com també a què en tots els actes i les activitats que realitzin en el marc del mateix es farà menció expressa a les dues institucions participants.

Tretzena. La convocatòria per a les pràctiques del curs 2006-2007 a què es refereix la clàusula tercera del present conveni es farà pública durant el mes de setembre de 2006 i la resolució es farà pública durant el mes d'octubre.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda en el lloc i la data abans esmentats.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d'Educació i Cultura

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 12 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).