Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i l'Escola Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Mendoza (Argentina) - Fundació Illes Malvinas

Palma, 28 de març de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Armando S. Alonso Badía, com a president i representant legal de l'Escola Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Mendoza (Argentina) - Fundació illes Malvinas.

CONSIDERANT

Que la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i l'Escola Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Mendoza (Argentina) - Fundació Illes Malvinas són institucions que es troben àmpliament reconegudes com a centres de recerca i ensenyament als respectius Estats i que les parts firmants reconeixen que un esforç de col·laboració redundarà en benefici mutu per establir llaços permanents de col·laboració,

La Universitat de les Illes Balears i l'Escola Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Mendoza (Argentina) - Fundació Illes Malvinas

ACORDEN

Primer . Promoure l'intercanvi de professors per als programes d'ensenyament.

Segon . Comprometre's en l'intercanvi de material publicat en cada institució.

Tercer . Promoure programes de col·laboració acadèmica de capacitació i investigació dins les àrees de mutu interès, així com realitzar treballs i publicacions conjuntes.

Quart . Promoure l'intercanvi semestral d'alumnes de llicenciatura que cerquin millorar la seva experiència acadèmica.

Cinquè . Promoure la realització de conferències, seminaris i tallers conjunts de mutu interès per a ambdues institucions.

Sisè . Reconèixer els autors i investigadors en les distintes publicacions i projectes de recerca que cada institució realitzi dins el marc d'aquest conveni, així com les normes internes de cada institució pel que fa als drets de propietat intel·lectual.

Setè . Respectar les normes de confidencialitat, vigents en cada institució, en relació amb les informacions intercanviades.

Vuitè . Cada institució assumirà la responsabilitat laboral de les persones que cada una destini a la realització dels objectius d'aquest conveni. Això, amb referència a l'intercanvi de professors per realitzar estades de docència o recerca.

Novè . Les parts firmants faran tot l'esforç possible per proporcionar els mitjans econòmics necessaris, dins els límits legals, per a la realització amb èxit dels programes.

Desè . Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva firma, tindrà una vigència de dos anys i serà renovable sempre que hi hagi interès i acord mutu. Aquest conveni es pot modificar de comú acord, mitjançant escrit firmat per totes dues parts o pels representants que designin.

Onzè . Aquest conveni finalitzarà per desig de qualsevol d'ambdues parts, mitjançant notificació escrita adreçada a l'altra, amb almenys seixanta dies d'anticipació a la data efectiva d'acabament.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Escola Internacional de Turisme, Hoteleria, i Gastronomia de Mendoza - Fundació Illes Malvinas,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Armando S. Alonso
President i representant legal

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).