Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol entre el Consorci Escola Balear de l'Esport i la Universitat de les Illes Balears per a la realització conjunta de la valoració, el seguiment i l'assessorament de l'estat nutricional i cineantropomètric dels esportistes de l'Escola Balear de l'Esport i del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears

Palma, 25 d'abril de 2006

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Il·lustríssim Senyor José Luis Ballester Tuliesa, president del consorci Escola Balear de l'Esport, com a més alta representació d'aquest, d'acord amb el que disposen els articles 16.2 i 24.a) dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci del dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2003.

EXPOSEN

Que el dia 29 de novembre de 2004 es va signar un acord marc de col·laboració entre el consorci Escola Balear de l'Esport i la Universitat de les Illes Balears i que ambdues institucions signen el present protocol, amb els punts d'acord següents:

CLÀUSULES

Primera . L'Escola Balear de l'Esport (en endavant, EBE) i la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) realitzaran conjuntament un estudi sobre la valoració, el seguiment i l'assessorament de l'estat nutricional i cineantropomètric dels esportistes de l'EBE i del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (CTEIB).

Segona . La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, es compromet a realitzar l'estudi amb els protocols de valoració següents:

  1. Realització d'un estudi d'anàlisi nutricional de la dieta dels esportistes pel mètode prospectiu mitjançant un registre dietètic de 7 dies.
  2. Realització d'un estudi d'anàlisi nutricional de la dieta dels esportistes pel mètode retrospectiu (record de 24 hores i qüestionari de consum d'aliments).
  3. Anàlisi antropomètrica quant a composició corporal dels esportistes mitjançant mètodes indirectes.

Tercera . Es realitzaran tres valoracions anuals i les dates de cada valoració s'estipularan conjuntament entre els serveis mèdics de l'EBE (Centre de Suport Científic per al Rendiment de l'Esportista ¿CSUCRE) i professorat adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

Quarta . Es realitzarà l'assessorament dietètic dels restaurants del Poliesportiu Prínceps d'Espanya i del CTEIB (Residència Reina Sofia).

Cinquena . Professorat adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB es compromet a realitzar informes dels resultats obtinguts als entrenadors, esportistes i al servei mèdic de l'EBE (CSUCRE). Al final de l'any es realitzarà un informe de conclusions.

Sisena . El finançament d'aquesta valoració anirà a càrrec de l'EBE en 10.400 euros, que es materialitzarà en un únic pagament el mes de abril de 2006. En les possibles publicacions sempre apareixerà l'agraïment explícit a l'EBE, i es detallarà que el finançament prové de l'esmentada entitat.

Setena . Professorat adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB es compromet a realitzar dues conferències d'educació nutricional en l'àmbit de l'esport: una destinada als entrenadors i l'altra als esportistes i als seus pares.

Vuitena . El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà, llevat que qualsevol de les parts el vulgui rescindir o modificar, la qual cosa s'haurà de notificar per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Per l'Escola Balear de l'Esport,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

José Luis Ballester
President

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).