Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Societat Parcbit Desenvolupament, SA

Palma, 9 de maig de 2006

REUNITS

D'una banda, el president de Parcbit Desenvolupament, SA, d'ara endavant ParcBIT, Honorable Senyor Lluís Ramis d'Ayreflor Cardell, amb NIF núm. 41.397.225-P, com a representant d'aquesta societat, amb domicili social al camí de Can Manuel, s/n, Son Espanyol, Palma, CIF A07853245.

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, d'ara endavant UIB, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el president de Parcbit Energia i Altres Serveis Soc. Coop. Ltda., d'ara endavant ParcBIT, senyor Antoni Reus Beltran, amb NIF núm. 43.026.450-M, com a representant d'aquesta cooperativa, amb domicili al camí de Can Manuel, s/n, Son Espanyol, Palma, CIF F57109464.

EXPOSEN

I. Que el ParcBIT té entre les seves instal·lacions un sistema d'energia compost per una central d'energia elèctrica i tèrmica, per funcionar en règim de cogeneració, i una planta d'energia solar tèrmica.

II. Que el ParcBIT i la UIB varen establir un conveni de col·laboració el 24 de juliol de 2002 mitjançant el qual es constituïa, entre d'altres, un sistema elèctric únic.

III. Que el ParcBIT té actualment un contracte de subministrament d'energia elèctrica amb GESA ENDESA per una potència de 3.400 kW.

IV. Que la UIB va rescindir el contracte de subministrament d'energia elèctrica per 2.275 kW que tenia amb GESA ENDESA, amb data 2 de desembre de 2002, i passà a alimentar-se del ParcBIT amb cessió temporal dels seus drets per 2.275 kW.

V. Que es va subscriure entre el ParcBIT i la UIB una addenda al conveni de col·laboració esmentat del 24 de juliol de 2002, per la qual UIB pot recuperar el drets corresponents de contractació amb GESA ENDESA.

VI. Que la línia elèctrica de mitja tensió (15 kV) de GESA ENDESA que alimenta el ParcBIT i la UIB té una capacitat nominal de 4.900 kW.

Per tot això, les parts

ACORDEN

Primer . La UIB deixarà de rebre l'energia elèctrica provinent del ParcBIT i passarà a subministrar-se únicament de GESA ENDESA.

Segon . Als efectes pertinents, la UIB contractarà amb GESA ENDESA una potència de 3.450 kW pel subministrament elèctric.

Tercer . A la vegada ParcBIT abaixarà la seva potència de contractació des dels 3.400 kW actuals fins a 1.450 kW.

Quart . Com a conseqüència d'això, la UIB abonarà els drets de contractació a GESA ENDESA per valor de 1.175 kW, resultants de la diferència entre els 3.450 kW que contracta actualment i els 2.275 kW que recupera del seu contracte anterior.

Cinquè . A la vegada el ParcBIT abonarà el drets de contractació a GESA ENDESA per valor de 325 kW, resultants de la devolució a la UIB dels drets de 2.275 kW i de reduir la potència contractada de 3.400 kW a 1.450 kW.

Sisè . Les parts es comprometen a subscriure tots els documents necessaris per dur a terme els acords d'aquest conveni.

Setè . En cas que alguna qüestió litigiosa fos exclusiva de la jurisdicció, les parts acorden sotmetre's als tribunals de Palma, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat anteriorment, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament i se signa en tres exemplars.

El president de Parcbit Desenvolupament, SA,

 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

El president de Parcbit Energia i Altres Serveis Soc. Coop. Ltda.,

 

Lluís Ramis d'Ayreflor
Avel·lí Blasco
Antoni Reus

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).