Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració en el Programa Sòcrates-Erasmus entre l'Ajuntament d'Inca, la Universitat de les Illes Balears i Caixa Rural de Balears

Inca, 17 de març de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Pere Rotger Llabrés, com a representant de l'Ajuntament d'Inca, amb domicili social a la plaça d'Espanya, 1, i CIF P-0702700-F.

D'altra banda, el senyor Antoni de Perellada Duran, com a representant de la Caixa Rural Balears, amb domicili social al c/ d'Antoni Gaudí, 1, de Palma i CIF F-07053788.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB i l'Ajuntament d'Inca signaren un acord marc de col·laboració, per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, a través de la creació del Centre Universitari d'Inca.

Que l'Ajuntament d'Inca té la intenció de col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears a través del desenvolupament d'un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB que participen en el programa de mobilitat Sòcrates-ERASMUS.

Que Caixa Rural de Balears té la intenció de col·laborar amb l'Ajuntament d'Inca en el finançament de programa d'ajudes per als estudiants de la UIB que participen en el programa de mobilitat Sòcrates-ERASMUS.

Per això, i reconeixent-se les tres parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present acord, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament d'Inca crearà un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB empadronats a Inca que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS. Aquestes ajudes seran finançades per Caixa Rural de Balears.

Segona . Podran beneficiar-se de les ajudes esmentades tots els estudiants de la UIB empadronats al municipi d'Inca que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Tercera . L'Ajuntament d'Inca, a través de Caixa Rural de Balears, destinarà la quantitat econòmica de 2.000 euros a aquestes ajudes per al curs 2005-2006, que es repartiran entre un màxim de cinc ajuts de 400 ¿ per als estudiants que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts en el present conveni.

En cas que el nombre d'estudiants sol·licitants per beneficiar-se del programa d'ajudes sigui inferior a cinc, la quantitat econòmica esmentada es repartirà de manera proporcional entre els esmentats alumnes.

En cas que el nombre d'estudiants sol·licitants per beneficiar-se del programa d'ajudes sigui superior a cinc, l'Ajuntament d'Inca en durà a terme una selecció, en la qual tindran prioritat els estudiants amb més bon expedient acadèmic universitari.

Quarta . Les persones interessades a participar en el programa d'ajuts han de presentar la següent documentació en el Registre general de l'Ajuntament d'Inca: sol·licitud, fotocòpia del DNI i fotocòpia confrontada de l'expedient acadèmic universitari actualitzat.

El termini per presentar la documentació serà d'un mes comptador a partir de la data de la signatura del conveni.

Cinquena . L'Ajuntament d'Inca durà a terme la gestió dels esmentats ajuts i pactarà amb Caixa Rural de Balears la quantitat que aquesta hi dedicarà anualment.

Sisena . L'Ajuntament d'Inca participarà en el Pla d'acolliment dels estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB.

Setena . La participació de l'Ajuntament d'Inca inclourà l'organització de visites guiades per la ciutat d'Inca per als estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB i per als residents a la ciutat d'Inca.

Vuitena . Aquest acord entra en vigor el dia en què se signi i té una validesa d'un any, període transcorregut el qual es renovarà automàticament, sempre que se'n mantinguin les mateixes condicions econòmiques i de gestió. Les tres parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord al lloc i en la data indicats, redactat en tres exemplars.

Per l'Ajuntament d'Inca, Sr. Pere Rotger Batle
Per la Universitat de les Illes Balears, Sr. Avel·lí Blasco Rector
Per la Caixa Rural de Balears, Sr.Antoni de Perellada

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).