Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

A Barcelona, el 31 de març de 2006

Reunits:

Per una banda l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant UIB).

Per l'altra el Sr. Jaume Casals Pons, President del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (d'ara endavant CBUC).

En nom de les institucions que representen i reconeixent-se amb capacitat legal suficient per formalitzar el present conveni,

Manifesten

I.- Que el CBUC és una entitat amb personalitat jurídica pròpia formada per les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Girona, Lleida, Rovira i Virgili i Oberta de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb la finalitat de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació.

II.- Que les activitats cooperatives del CBUC s'adrecen a millorar l'accés a les col·leccions (a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i dels programes de préstec interbibliotecari), a formar la Biblioteca Digital de Catalunya-BDC (conjunt col·lectiu d'informació electrònica formada per subscripcions conjuntes, documents digitals, enllaços o serveis d'informació digital creats i mantinguts col·lectivament) i a millorar els serveis proporcionats (a través de programes de recerca, d'aprofitament de recursos, de formació i altres).

III.- Que la UIB ja participa des de fa temps en diferents programes del CBUC com la BDC i que aquesta participació li ha suposat millores en les seves biblioteques i en els serveis bibliotecaris oferts als seus usuaris.

IV.- Que la UIB té la voluntat de participar en la totalitat dels programes i activitats del CBUC per tal que aquests puguin beneficiar la seva comunitat d'usuaris i per contribuir a la creació o millora de serveis que es puguin fer de forma col·lectiva.

V.- Que les dues entitats consideren que l'ampliació de les relacions actuals dins un marc general de col·laboració és beneficiós per les dues parts.

En funció de l'anterior, les dues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració (d'acord amb l'article 3.1.c de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques) en subjecció a les clàusules i annexos que segueixen.

Clàusules

PRIMERA: Objecte del conveni

L'objectiu del conveni és regular les condicions per les quals la UIB serà membre associat al CBUC i podrà participar en les activitats i programes del Consorci.

SEGONA: Obligacions de les parts

2.1 La voluntat de les dues parts és que la participació sigui plena en totes les activitats i programes tècnics que desenvolupi el CBUC i entenen que això cal fer-ho de forma gradual però progressiva. Per això, la UIB i el CBUC establiran un pla de treball que detalli els programes i activitats consorciats en els que la UIB participa de forma plena així com aquells en els que vol participar de forma immediata. El pla de treball (vegeu Annex I) es revisarà anualment per tal d'incorporar les ampliacions d'activitats i programes en el quals la UIB participa i per manifestar la voluntat d'estudiar tècnicament i financera l'ampliació de la participació a altres activitats i programes per plans de treball successius.

2.2 La Comissió Executiva del CBUC establirà la quantia de l'aportació econòmica que ha de rebre de la UIB com a contribució al funcionament del CBUC i dels programes i activitats en els que participi. L'aportació (vegeu Annex II) serà equivalent a l'establerta pels membres consorciats tenint en compte que la UIB no es pot beneficiar dels ajuts aconseguits pel CBUC pel seu funcionament com a tal i tindrà en compte el grau de participació de la UIB en les activitats i programes del CBUC. Aquesta aportació no inclou les aportacions que calgui fer per subscriure productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (vegeu Annex III)

2.3 Els annexos I, II i III estaran subjectes a una revisió anual.

2.4 La UIB mitjançant aquest conveni es compromet a:

 • Efectuar una aportació econòmica anual (vegeu Annex II) al CBUC en concepte de contribució al funcionament del CBUC i dels programes i activitats en els que participi. Aquesta aportació substituirà i inclourà totes les altres que es puguin establir excepte les contribucions a subscripcions conjuntes de la BDC i s'haurà de fer efectiva a l'inici de l'any mentre tingui vigència aquest conveni.
 • Efectuar una aportació econòmica anual (vegeu Annex III) al CBUC en concepte de contribució a la subscripció de productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya.
 • Designar un intrerlocutor tècnic únic per a totes les relacions amb el CBUC i acceptar, respectar i fer complir els termes i condicions que regulen les activitats i programes en els que participi i així com les establertes en el pla de treball anual de cara a l'ampliació de la seva participació en nous programes i activitats.
 • Participar en els treballs que es determinin necessaris per tal de col·laborar en aquella part d'activitats i programes que requereix una intervenció per part de la UIB i de les seves biblioteques o serveis tècnics de les mateixes.

2.5 El CBUC mitjançant aquest conveni es compromet a:

 • Facilitar la incorporació de la UIB en els programes i activitats del CBUC amb l'ajut del personal de l'Oficina Tècnica del CBUC, informes tècnics o altres mitjans de cara a assolir una gradual i progressiva participació en la totalitat dels mateixos.
 • Convidar la UIB a assistir a totes les reunions tècniques o de grups de treball del CBUC en les que es tractin temes relacionats amb les activitats o programes en els que la UIB participi.
 • Proporcionar en iguals condicions que pels membres consorciats la informació tècnica, la formació inicial i l'assessorament que permetin obtenir a la UIB el màxim rendiment de les activitats i programes en els que participi.

TERCERA: Vigència del conveni i pròrrogues

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà un termini de vigència inicial fins el dia 31 desembre de 2006. A partir d'aquesta data es prorrogarà automàticament d'any en any, a no ser que sigui denunciat per una de les parts, denúncia que caldrà comunicar per escrit a l'altra part, com a mínim en tres mesos d'antelació abans de finalitzar la pròrroga corresponent.

I, en prova de conformitat amb el contingut del conveni i dels seus annexos, les parts el signen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i dates esmentats en l'encapçalament.

El President del CBUC,

 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Jaume Casals Pons
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I:

Pla de treball entre la UIB I el CBUC per a l'any 2006

El 2006 la UIB participarà en els programes i activitats del CBUC següents:

 • TDX-Base de dades de tesis doctorals catalanes a text complet
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (parcialment)
 • Traduccions

Durant l'any 2006 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2007 la UIB ampliï la seva participació en els programes del CBUC següents:

 • Estudiar la incorporació dels regristres bibliogràfics de la UIB al CCUC
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (ampliació)
 • Base de dades de sumaris
 • Dipòsits d'informació digital
 • Estudis
 • Formació
 • Traduccions

ANNEX II:

Ajut de la UIB al funcionament del CBUC i de les seves activitats i programes per a l'any 2006

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del present conveni, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC com a contribució al funcionament del CBUC i als programes i activitats en els que participi.

Aquesta serà pel 2006 (exclosa BDC): 12.110 euros

ANNEX III:

Aportacions que fa la Universitat de les Illes Balears el 2006 a la Biblioteca Digital de Catalunya per productes i serveis pel 2007

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del present conveni, el 2006 la UIB farà una aportació econòmica al CBUC per tenir accés el 2007 als següents productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC):

 • Aranzadi/Westlaw.es
 • IEEE/IEE Electronic Library
 • NetLibrary
 • Safari Tech Books Online

L'import d'aquesta aportació, que s'haurà de fer efectiva dins el darrer trimestre de l'any 2006 (i en qualsevol cas abans del 15 de desembre), serà de 90.427,87 ¿.

A més, la UIB haurà de pagar directament a cada editor, dins el darrer trimestre de 2006, les factures de les revistes electròniques següents (imports aproximats):

 • American Chemical Society 23.700 (+IVA 16%)
 • American Institute of Physics 34.400 (+IVA 16%)
 • Blackwell GBP36.000 (+IVA 16%)
 • Springer ¿56.300 (+IVA 16%)

Durant l'any 2006 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2007 la UIB ampliï la seva participació en subscripcions consorciades de la BDC.