Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la direcció i realització de les tasques de monitoratje de la Xarxa Balear d'Aerobiologia, i la seva difussió.

Palma, 4 d'abril de 2006

REUNITS

L'Honorable Senyor Jaume Font i Barceló, president de l'Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d'aquest conveni en virtut de les funciones que li són pròpies, d'acord amb l'establert al decret 115/2005, d'11 de novembre de 2005, pel qual s'estableix l'organització I el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua I de la Qualitat Ambiental.

L'Honorable Senyora Ana María Castillo, consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, en virtut de les competències atribuïdes per la Llei 3/2003 de 26 de març de 2003 de Règim Jurídic de la Comunitat Autònoma de lees Illes Balears (fonamentalment als seus articles 11.c i 80.4) i a l'article 33 de la Llei 4/2001 de 14 de març del Govern de les Illes Balears.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67 extr., de 13 de maig), que entrà en vigor el dia 14 de maig de 2003.

El Senyor Antoni Real Ramis, President del Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, representant legal segons l'art. 24 dels Estatuts col·legials.

INTERVENEN

L'Honorable Senyor Jaume Font i Barceló, en la seva qualitat de president de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, entitat de dret públic, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, creada per la disposició addicional segona de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, sobre mesures tributàries, administratives i de funció pública. Es troba facultat per signar aquest conveni en virtut de les atribucions atorgades per l'article 11.1, d) del Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència.

L'Honorable Senyora Ana María Castillo com a consellera competent per raó de la matèria. Es troba facultada per a la signatura del present conveni en virtut de les atribucions que l'atorguen els articles 11 c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en nom i representació de la UIB, d'acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, segons el nomenament efectuat pel Decret 47/2003, de 9 de maig. Està facultat per a la signatura d'aquest conveni en virtut de l'article 30.1.n) dels Estatuts anteriors.

El Senyor Antoni Real Ramis, President del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

Totes les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni, i a tal fi,

EXPOSEN

I.- Que l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental actuarà, pel que fa a l'objecte d'aquest conveni, sota la coordianció de l'Oficina Balear del Canvi Climàtic, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, creada mitjançant el Decret 3/2005, de 28 de gener, del president de les Illes Balears, amb rang de direcció general, que té entre les seves competències la de coordinar les funcions i actuacions que a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'executin en matèria del canvi climàtic.

II.- Que la UIB, dins de l'àmbit d'investigació i recerca que li és propi, desenvolupa tasques de recerca dins del camp de la pal·linologia i, més concretament, de la Aerobiologia.

III.- Que l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, i la conselleria de Salut i Consum tenen interès en poder disposar d'informació sobre l'evolució dels continguts pol·línics de l'atmosfera de les Balears.

IV.- Que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears també te interès en disposar d'informació sobre els continguts pol·línics de l'atmosfera per la seva difusió a la xarxa d'apotecaris de Balears.

V.- Que mitjançant el Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, es va establir com a finalitat institucional de l'entitat, entre d'altres, les actuacions relatives a qualitat ambiental. A més un dels objectius de l'Agéncia és la col·laboració amb la direcció general de l'oficina del Canvi Climàtic per a l'execució de projectes relatius a aquesta matèria, així com qualsevol altres activitats relacionades amb la seva finalitat institucional que contribueixi al compliment de la mateixa. Que, per aquest motiu, l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental ha desenvolupat una xarxa de captadors aerobiològics dins l'àmbit de l'arxipèlag balear, la qual serà d'importància dins l'àmbit sanitari de prevenció de les alèrgies, així com per desenvolupar activitats pròpies de l'Oficina Balear del Canvi Climàtic, a l'efecte de disposar d'estudis científics d'Aerobiologia relacionats amb el canvi climátic.

VI.- Que com a conseqüència dels expositius anteriors, totes les parts estan interessades a col·laborar per incentivar la investigació aerobiològica, i a tal fi subscriuen el present conveni de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

És objecte del present conveni definir la col·laboració entre les parts en matèria d'investigació aerobiològica, informació i difusió a l'àmbit de les Illes Balears.

Segona.- Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Biologia, assumirà les funcions de direcció i coordinació dels treballs de monitoratje de la xarxa aerobiològica de les Illes Balears. La direcció i coordinació ha d'abastar com a mínim les següents actuacions:

 • Lectura del continguts pol·línics i seguiment setmanal de cinc estacions de captació, una de les quals serà la que actualment té instal·lada aquesta institució a la ciutat de Palma de Mallorca.
 • Proporcionar resultats setmanals de les lectures de pol·len de les espècies alergèniques més comuns. Aquestes lectures estaran a disposició de les parts firmants d'aquest conveni el dimecres següent de la setmana de recepció de les cintes fixadores, de forma que puguin ser divulgades seguidament.
 • Les lectures completes es remetran a les parts firmants d'aquest conveni mensualment.
 • Proposar i avaluar les possibles contractacions per a dur a terme altres treballs de seguiment i, si n'és el cas, els plecs de condicions per a aquestes contractacions.

La Universitat de les Illes Balears assumirà, a través del Departament de Biologia, les despeses de presentació i/o difusió, nacionals o internacionals que, si n'és el cas, es facin dels treballs objecte d'aquest conveni en les quals hi ha d'estar representada la conselleria de Medi Ambient a través de la Direcció General de Canvi Climàtic i de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Igualment en tots els documents i/o accions dels quals, si n'és el cas, se'n faci difusió pública, relacionats amb les actuacions d'aquest conveni, la Universitat de les Illes Balears farà referència explícita de la col·laboració amb la conselleria de Medi Ambient, com a mínim, incloent-hi els respectius logotips i citant la seva col·laboració per al seu desenvolupament.

Tercera.- Obligacions de l'Agencia Balear de l'Aigua

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental nomenarà un interlocutor amb la UIB que serà el que recepcionarà les dades i supervisarà la realització de les feines per part de la universitat.

L'Agència contribuirà la realització de les actuacions de la UIB assenyalades a la clàusula segona amb l'aportació de la quantiat de 100.000¿, amb càrrec al capítul VI, partida 231 del seus pressuposts, que es distribuirà de la manera següent: 50.000¿ al 2006 y 50.000¿ al 2007.

Quarta.- Obligacions de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental a través de l'Oficina del Canvi Climàtic

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, a través de la Direccció General de l'Oficina del Canvi Climàtic, assumirà la direcció i coordinació de les diverses actuacions dutes a terme per les parts signants d'aquest conveni.

Cinquena.- Obligacions de la Conselleria de Salut i Consum

La Consellería de Salut i Consum, mitjançant la Direcció General de Salut Pública I Participació s'encarregarà d'informar mitjançant la seva pàgina web dels resultats setmanals rebuts de la UIB.

Igualment, la Direcció General de Salut Pública i Participació determinarà per a cada tipus d'alergia i el seu nivell, les repercusions per a la salut i les recomanacions pertinents.

Sisena.- Obligacions del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears

El Col·legi oficial de Farmacèutics es compromet a la difussió setmanal dels resultats rebuts per la UIB, assumint tots els costs de la difusió, en cas de que hi hagi algú, a tota la xarxa d'apotecaris de Balears.

Setena.- Forma de pagament

El pagament de la quantitat establerta a la clàusula tercera a càrrec de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental s'efectuarà mitjançant transferència bancària, prèvia presentació per part de la UIB de les corresponents factures o documents d'igual valor provatori, informes justificatius de les feines desenvolupades, I amb la conformitat del responsable de la direcció I coordinació de les diverses actuacions objecte d'aquest.

Vuitena.- Comissió mixta .

Per al seguiment de l'execució d'aquest conveni s'estableix una comissió mixta que estarà formada pels membres següents:

 • Dos representants de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, d'ells un serà membre de la Direcció General de l'Oficina del Canvi Climàtic que actuarà com a president de la comissió.
 • Un representant de la Conselleria de Salut i Consum.
 • Un representant de la UIB.
 • Un representant de Col·legi Oficial de Farmacèutics.

Novena.- Vigència del conveni

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva firma i acabarà el 31 de desembre de 2007.

Desena.- Extinció

Aquest conveni s'extingeix per expiració dels temps convingut, i es pot resoldre per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d'alguna d'elles, que ha de ser comunicada a l'altra amb una antelació mínima de dos mesos, o per alguna de les causes següents:

 1. mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Onzena.- Competència jurisdiccional

El present conveni té caràcter administratiu i, sense perjudici del que disposa la clàusula anterior, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment, cas de no arribar a cap solució la comissió mixta que es nomenarà al efecte, seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciòs-administratiu.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental,

 

Jaume Font
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Conselleria de Salut i Consum,

 

Aina Mª Castillo
Consellera

Pel Col·legi Oficial de Farmacèutics,

 

Antoni Real i Ramis
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)