Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'acord marc de col·laboració signat entre el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 de juliol de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Josep Juan Cardona, conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, en nom del consorci Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears (en endavant CEEI Balears), amb domicili al carrer dels Selleters, 25, 07300 d'Inca i CIF G 07718521, en qualitat de president i en virtut de l'article 15 dels Estatuts del CEEI Balears, aprovats per Acord del Consell de Govern del dia 9 de març de 1995.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

EXPOSEN

1 . Que el passat dia 10 de juny de 2003, el CEEI Balears i la UIB varen signar un conveni marc de col·laboració per tal de desenvolupar totes aquelles activitats que anassin adreçades a afavorir la promoció de l'esperit emprenedor i la creació d'empreses en l'àmbit de les Illes Balears.

2 . Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, d'ara endavant FUEIB, és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, l'objectiu de la qual és fomentar, promoure i dur a terme activitats adreçades de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. En particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

3 . Que el CEEI Balears vol col·laborar amb el Departament d'Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa complementant l'activitat que desenvolupa aquesta en el camp de l'orientació laboral amb l'orientació cap a l'autoocupació i l'empresa.

Per tot això les parts

ACORDEN

Primer

El CEEIB i la Universitat de les Illes Balears, a través de la Fundació Universitat-Empresa, col·laboraran en la creació d'un Gabinet d'Assessorament a l'Emprenedor Universitari, que s'encarregarà de donar orientació al col·lectiu universitari, especialment estudiants i professors, i a altres ciutadans o col·lectius que ho demanin, sobre l'autoocupació i la creació d'empreses.

Segon

El gabinet s'ubicarà a les dependències que té el Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB al campus, per la qual cosa es facilitaran les infrastructures físiques i d'equipament necessàries perquè el responsable o els responsables del gabinet puguin desenvolupar la seva tasca.

Tercer

El CEEI Balears aportarà els recursos humans necessaris per dotar el gabinet, i aquests dependran orgànicament del gerent del CEEI Balears. Tot i això, els responsables del servei procediran de la base de dades de titulats amb què compta la FUEIB.

El CEEI Balears posarà a disposició del gabinet, a més, els tècnics de què disposa a la seva seu a Inca per completar la tasca d'assessorament duta a terme pel responsable o els responsables del servei.

Quart

Tots els materials, informacions, promocions, senyalitzacions, etc., que es produeixin en relació amb el gabinet han d'incloure una menció als promotors d'aquest servei i, en cas de tenir una aplicació gràfica, els logotips de la UIB, la FUEIB i el CEEI Balears.

Cinquè

Aquest acord té una vigència d'un any comptat a partir de la data de la signatura i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi rescindir-lo, cosa que s'ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Josep Juan
Conseller

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de març de 2005 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).