Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre l'Observatori per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 25 de gener de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Les dues parts, amb capacitat suficient d'obrar per formalitzar aquest conveni, que reconeixen i admeten, i en la representació que ostenten, de comú acord,

EXPOSEN

Primer. Que el Govern de les illes Balears va crear l'Observatori i el Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears, com a òrgan de caràcter consultiu i com a instrument al servei de la societat, que permeti el coneixement, l'anàlisi, l'avaluació i la valoració de la convivència en els centres educatius.

Segon. Que la finalitat de l'Observatori és la de contribuir a la millora del desenvolupament de l'activitat escolar en els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant la prevenció i l'anàlisi de conflictes i la planificació i la coordinació de propostes d'actuació, per tal de promoure el clima necessari de convivència i estudi.

Tercer. Que la UIB a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) organitza i realitza activitats de formació, investigació i estudis relacionats amb el món de l'educació.

Per tot el que s'ha exposat, les parts intervinents subscriuen aquest conveni marc de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és establir un marc formal de relació entre la UIB i l'Observatori per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears en matèria de formació, investigació i l'estudi per a la millora del desenvolupament de l'activitat escolar en els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segona

Les institucions signants programaran anualment les activitats i estipularan obligatòriament, almenys, l'objecte i les obligacions de les parts, i es detallaran, si escau, el finançament i els mecanismes de seguiment de cada activitat.

Per això cada any o cada curs, si cal, les dues parts signaran la corresponent addenda a aquest conveni marc en la qual es concretarà el curs o cursos que s'han de dur a terme, el seu cost i la seva forma de pagament, o en el seu cas, els cursos es duran a terme prèvia presentació del pressupost i posteriorment de la corresponent factura.

Tercera

El present acord marc entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006 i tendrà una durada d'un any. Es prorrogarà anualment, de forma tàcita si cap de les parts signants no el denuncien amb una antelació mínima d'un mes de la data de finalització de la seva vigència.

I, com a prova de conformitat amb tot el que precedeix, signen dos exemplars d'aquest document, al lloc i en la data que s'indiquen més amunt.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Francesc J. Fiol Amengual
Conseller
Sergio Alonso
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Rector, p.s.r.

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de gener de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).