Convenis i acords marc signats per la UIB

Annexos al Conveni per a l'accés a la Biblioteca Digital de Catalunya per part de la comunitat universitària de la Universitat de les Illes Balears

Renovació per a l'any 2006

ANNEX 1: Recursos electrònics de la BDC als quals es subscriu la UIB en virtut del present conveni

Bases de dades

BDA Aranzadi
IEEE/IEE Electronic Library

Revistes electròniques

American Chemical Society
American Institute of Physics
Blackwell
Springer

Llibres electrònics

netLibrary
Safari Tech Books Online

ANNEX 2:

A. Quota de serveis 2006: 216.317,96 ¿

Aquesta quota es deglossa en els conceptes següents:

A.1 Subscripció a les bases de dades i llibres electrònics de l'Annex 1: 95.789,79 ¿
A.2 Subscripció a les revistes electròniques Blackwell: 58.358,42 ¿
A.3 Subscripció a les revistes electròniques Springer: 62.169,75 ¿

La UIB farà efectives aquestes tres quotes al CBUC dins el darrer trimestre del 2005, i en qualsevol cas abans del 15 de desembre.

B. Factures separades 2006:

American Chemical Society 20.400 aprox. (IVA no inclòs)
American Institute of Physics 32.074,47 (IVA no inclòs)

La UIB pagarà aquests imports directament als proveïdors en la data que aquests indiquin.

C. Llibres electrònics:

NetLibrary ¿ Accés perpetu a la col·lecció CBUC.
Safari ¿ Accés fins el mes de desembre de 2008 inclòs.

Durant el 2004 la UIB ja va pagar al CBUC la quota corresponent a netLibrary i no haurà de fer cap aportació especial pel 2006.

La quota de renovació d'accés a Safari 2006-2008 està inclosa dins la quota A.1 que es menciona al principi de l'annex 2.

ANNEX 3:

Rangs d'adreces IP autoritzades de la UIB

130.206.30.*
130.206.31.*
130.206.32.*
130.206.33.*
130.206.76.*
130.206.77.*
130.206.78.*
130.206.79.*
130.206.130.*
130.206.131.*
130.206.132.*
130.206.133.*
130.206.134.*
130.206.197.18
130.206.197.22
195.57.133.*
192.187.16.178
192.187.16.179

Signat, el 16 de desembre de 2005

El President del CBUC Jaume Casals Pons
El Rector de la Universitat de les Illes Balears Avel·lí Blasco

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de desembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).