Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració per a la realització del programa de Doctorat iInteruniversitari d'Anàlisi Financera entre la Universitat Alacant (UA), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Múrcia (UM) i la Universitat Cardenal Herrera - CEU (UCH-CEU)

Alacant, 27 de maig de 2005

REUNITS

Per una banda, el senyor Ignacio Jiménez Raneda, Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant (UA), en representació d'aquesta institució, conforme a les atribucions establertes a la Llei orgànica d'universitats.

D'una altra part, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en representació d'aquesta institució, conforme a les atribucions establertes a la Llei orgànica d'universitats.

D'una altra part, el senyor José Ballesta Germán, Rector Magnífic de la Universitat de Múrcia (UM), en representació d'aquesta institució, en exercici de les atribucions establertes a la Llei orgànica d'universitats.

D'una altra part, el senyor Alfonso Bullón de Mendoza i Gómez de Valugera, Rector Magnífic de la Universitat Cardenal Herrera - CEU (UCH-CEU), en representació d'aquesta institució, en exercici de les atribucions establertes a la Llei orgànica d'universitats.

Totes les parts, en el concepte en què intervenen, asseguren la vigència de la representació en la qual actuen i es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per subscriure el present conveni i, a aquest efecte

MANIFESTEN

Primer . Les institucions universitàries que subscriuen el present document estan interessades a promoure programes de doctorat interuniversitari, segons el que estableix el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril.

Segon . Que acollint-se als programes de qualitat i de mobilitat de professors i alumnes per als estudis de tercer cicle, desitgen potenciar els seus recursos i promoure la participació d'alumnes i professors de doctorat en programes de realització i responsabilitat conjunta.

Tercer . Que els departaments següents:

¿ Departament d'Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting de la Universitat d'Alacant

¿ Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears

¿ Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat de Múrcia

¿ Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Cardenal Herrera - CEU

consideren d'interès, per a la millor formació dels estudiants i en funció d'una millor utilització dels recursos humans disponibles, la realització conjunta d'un programa de doctorat interuniversitari en l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat.

Per tot el que han exposat,

ACORDEN

Organitzar de manera conjunta, i amb plena igualtat de drets i obligacions, el programa de doctorat denominat Programa Interuniversitari de Doctorat d'Anàlisi Financera, conforme al que disposa el Reial decret 778/98, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis oficials, i conforme als reglaments interns de cada universitat i el desenvolupament normatiu d'aquests. Per això les universitats signants es comprometen a aquest fi sota les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte del present conveni establir el marc institucional que permeti la impartició d'un Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera. És competència dels departaments implicats d'assumir i compartir la responsabilitat de la correcta impartició del programa.

En cada universitat actuarà com a coordinador un representant designat pel departament corresponent, d'entre els professors adscrits al programa. La designació dels representants tindrà caràcter bianual.

Els coordinadors del programa constituiran el Comitè de Coordinació del Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera. El Comitè del Programa serà l'òrgan col·legiat capacitat per prendre les decisions oportunes dins el seu àmbit de competència. El Comitè de Coordinació serà presidit per un coordinador general, designat per votació entre els representants de les distintes universitats en aquest comitè.

Els coordinadors del Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera durant els primers dos anys seran:

¿ Sr. Ángel León Valle, de la Universitat d'Alacant,

¿ Sr. Bartomeu Pascual, de la Universitat de les Illes Balears,

¿ Sr. Pedro Martínez Solano, de la Universitat de Múrcia,

¿ Sr. Antonio Falcó Montesinos, de la Universitat Cardenal Herrera - CEU.

El Comitè de Coordinació serà presidit durant els dos primers anys per:

¿ Sr. Ángel León Valle, de la Universitat d'Alacant.

El Comitè de Coordinació tindrà les funcions següents:

¿ Elevar a consideració, i si és procedent, a aprovació, de les instàncies competents i mitjançant els procediments arbitrats, les activitats (cursos, seminaris, projectes...) que configuren el Programa Interuniversitari d'Anàlisi Financera.

¿ Avaluar les sol·licituds d'admissió als estudis del programa de doctorat.

¿ Captar els suports per al programa de doctorat a les instàncies oportunes.

¿ Desenvolupar i mantenir els mitjans de difusió del programa, pàgines web, entre uns i altres.

¿ I allò que es desprengui del reglament de doctorats interuniversitaris que s'estableixi en un pròxim termini i vulgui ser assumit com a competència pròpia del Comitè.

El Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera estarà obert a la incorporació en cursos futurs d'altres universitats, entitats i organismes relacionats amb l'objectiu del present conveni, mitjançant l'adhesió al present acord. Tots tindran els mateixos drets i obligacions que les universitats que actualment hi participen. L'adhesió a aquest acord haurà de ser avalada per totes les universitats participants.

Segona . El Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera és format per una sèrie de cursos o mòduls de caràcter marcadament fonamental, en el sentit descrit per l'article 3, apartat 1.a), del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, completats amb altres cursos de caràcter més monogràfic i especialitzat. Aquesta formació correspondria a la descrita a l'esmentat Reial decret a l'article 3 de l'apartat 1.a) i està d'acord amb la requerida pels sistemes formatius tendents a afavorir l'accés de professionals als sistemes de certificació, que permetin, en un futur pròxim, una acreditació d'aquest nivell de formació en aquest sentit.

El Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera en la seva primera edició es compondrà de 48 crèdits distribuïts en els cursos o mòduls que conformen el programa descrit a la Memòria que acompanya al present conveni, i s'impartiran a la Universitat d'Alacant, sens perjudici que el Comitè de Coordinació decideixi que algun d'ells s'imparteixi, de forma extraordinària, en alguna de les distintes universitats partícips en el programa.

Tercera . Per a la impartició del programa de doctorat s'exigirà un mínim de deu alumnes i un màxim de vint-i-cinc. Per ser admès al programa s'ha d'estar en possessió del títol d'enginyer, arquitecte o llicenciat. Es valorarà com a mèrit la pràctica professional del candidat en relació amb la matèria. D'acord amb la normativa específica, el Comitè serà qui, en vista del currículum del sol·licitant, sotmetrà a la consideració dels departaments corresponents l'acceptació o no dels candidats en el programa. La sol·licitud d'admissió al programa es realitzarà al departament corresponent de la universitat a la qual es troba adscrit l'estudiant.

Quarta . Els alumnes s'han de matricular a la universitat de procedència d'entre les que subscriuen el present conveni. La formalització de la matrícula en cada universitat significarà que aquesta serà l'encarregada de gestionar tot el procés de l'activitat acadèmica de l'alumne relacionada amb el programa. Els certificats de docència i el certificat diploma d'Estudis Avançats s'emetran des de la universitat on es trobi dipositat l'expedient. Així, doncs, el títol atorgat serà, si escau, el de doctor per la universitat en la qual l'alumne s'hagi matriculat.

Cinquena . Les parts signants reconeixen la validesa de crèdits obtinguts pels alumnes matriculats, en cadascuna de les universitats, en els cursos de doctorat que configuren el Programa de Doctorat Interuniversitari d'Anàlisi Financera.

Sisena . La gestió administrativa es portarà a terme des de cadascuna de les universitats signants del conveni respecte als doctorands pertanyents a aquestes universitats i que accedeixin al programa objecte del present conveni, sempre que es doni compte de tot això al o als responsables del programa de doctorat.

No existiran més exempcions del pagament dels preus públics de matriculació en el programa que les exclusivament previstes a la legislació general aplicable, sens perjudici de qualssevol ajudes que les universitats signants del conveni puguin establir i atorgar a aquest efecte.

Setena . Les universitats signants podran designar per als alumnes pertanyents a cadascuna d'elles els tutors i directors de tesis corresponents, seguint a aquest efecte les formalitats i els requisits de les disposicions establertes al Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, i a la mateixa normativa de doctorat de cadascuna de les universitats signants del conveni.

D'aquestes designacions n'haurà de prendre coneixement en tot cas el o els responsables del programa de doctorat.

Vuitena . Els doctorands, prèviament a la defensa de la tesi doctoral, hauran de superar els períodes de docència i investigació prevists a l'article 6 del Reial decret 778/98, de 30 d'abril, així com obtenir la suficiència investigadora mitjançant exposició pública davant un tribunal únic del programa de doctorat, el certificat diploma del qual serà homologable en totes les universitats espanyoles.

Aquest tribunal serà proposat pels departaments corresponsables del programa i nomenat per les comissions de Doctorat de cadascuna de les universitats signants del present conveni conforme a la normativa aplicable.

Novena . Totes les actuacions administratives i de gestió prèvies a l'admissió a tràmit de les tesis doctorals respecte als seus alumnes es portaran a terme en cadascuna de les universitats signants del present conveni davant els òrgans corresponents.

Desena . El tribunal de la tesi serà designat i nomenat per les comissions de Doctorat de cadascuna de les universitats signants del present conveni, conforme al que disposa la normativa general i pròpia de cadascuna d'aquestes, i les universitats signants poden establir sistemes mixtos o conjunts de composició dels tribunals.

En qualsevol cas, els doctorands poden defensar la tesi en una altra universitat, espanyola o estrangera, formalitzats prèviament els requisits de trasllat d'universitat prevists a l'article 15 del Reial decret 778/1998 o normativa estrangera aplicable, si escau.

Onzena . En compliment del que disposa la disposició addicional 12a del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, la universitat on es troba dipositat l'expedient serà la responsable de l'expedició i el registre dels títols oficials de doctor.

Dotzena . Pel que fa al règim econòmic relacionat amb la impartició del programa de doctorat, cada universitat participant es farà càrrec del cost d'impartició dels cursos o mòduls que directament promogui i, al seu torn, ingressarà les matrícules dels alumnes que directament s'hi inscriguin. Igualment, cada universitat es farà càrrec de les despeses derivades de la lectura de la tesi dels alumnes matriculats. Les subvencions que el programa obtingui de procedències distintes de les de la universitat responsable seran distribuïdes, escoltat el Comitè, entre els distints departaments participants. En cas que sigui necessari, i/o a requeriment de qualsevol de les universitats, a través del Comitè, es podrà realitzar un balanç d'ingressos i despeses a l'efecte de realitzar una compensació econòmica que elimini desequilibris que es puguin presentar.

Tretzena . Finançament.

Les depeses originades per la participació docent del professorat de les institucions signatàries seran finançades per cada una de les universitats en els termes i condicions que cada una fixi.

Catorzena . Totes les universitats facilitaran als alumnes matriculats en el programa de doctorat el gaudi dels serveis universitaris i mitjans d'investigació propis de cada universitat tals com biblioteca, serveis informàtics, laboratoris, etcètera.

La Universitat d'Alacant, com a seu ordinària dels cursos o mòduls del programa, es compromet a facilitar de forma addicional els recursos materials necessaris per a aquest fi.

Quinzena . Les universitats es comprometen a donar suport institucionalment, en la mesura de les seves possibilitats, a les sol·licituds de finançament que es presentin, amb l'acord previ del Comitè de Coordinació, als òrgans competents per dur avant els objectius del programa de doctorat.

Setzena . En tot el que no preveu el present conveni, serà aplicable el que preveuen el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, i la normativa de desenvolupament, o aquella que la substitueixi una vegada derogada.

Dissetena . El present conveni tindrà una durada de dos anys i serà vigent durant els cursos acadèmics 2005-2006 i 2006-2007. Aquest conveni es prorrogarà automàticament a l'inici dels successius cursos acadèmics, sempre que no en denunciï la vigència qualsevol de les universitats signants amb una antelació de tres mesos a la data de la seva expiració.

La vigència queda condicionada a l'aprovació de la programació docent anual per la Comissió de Doctorat de les universitats participants.

Divuitena . Les universitats signants del present conveni poden crear un òrgan per fer-ne el seguiment i el control, conforme als acords que lliurement adoptin referent a això, respectant, en tot cas, igual representació de cadascuna d'elles en el si d'aquest òrgan. En cas de no crear-se aquest òrgan, serà la Comissió de Doctorat de cada universitat signant la que assumirà aquestes facultats.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en vuit exemplars, quatre en català i quatre en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat d'Alacant,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Ignacio Jiménez Raneda
Rector

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Per la Universitat de Múrcia,

 

Per la Universitat Cardenal Herrera - CEU,

José Ballesta Germán
Rector

Alfonso Bullón de Mendoza i Gómez de Valugera
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).