Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració institucional entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears

Palma/Bellaterra, 13 de gener de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís Ferrer Caubet, com a representant d'aquesta en virtut de les competències que li atorga l'article 75 paràgraf M dels Estatuts de l'esmentada universitat, amb adreça social a Campus UAB. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb número d'identificació fiscal Q-0818002-H.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB, núm. 136, de 30 de setembre de 2003), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que per resolució de 22 de juliol de 2003 del Ministeri de Ciència i Tecnologia, s'ha concedit un ajut al Dr. Jaume Cruz Feliu, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al desenvolupament del projecte d'investigació BSO-2003-04301 "Motivación deportiva y deportividad: interacciones y efectos sobre el compromiso o el abandono deportivo".II. Que en el desenvolupament del projecte mencionat hi participen el Dr. Alexandre Garcia Mas i el Dr. Pere Palou Sampol, professors del Departament de Psicologia i del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears.

III. Que per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats de l'equip investigador, ambdues institucions consideren convenient el traspàs d'una part de l'ajut a la Universitat de les Illes Balears per tal que sigui gestionat per aquesta entitat directament.

Per tot això, ambdues entitats signen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu del present conveni és facilitar les tasques que han de dur a terme el Dr. Alexandre Garcia i el Dr. Pere Palou, professors del Departament de Psicologia i del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears, a través del traspàs a aquesta universitat del finançament necessari per tal d'atendre les despeses generades pel seu treball d'investigació.

Segona . La Universitat Autònoma de Barcelona, amb càrrec al centre de cost 121.402, va transferir a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 6700 ¿ l'any 2004, i transferirà 4000 ¿, més el 15% d' overheads d'aquesta quantitat, durant l'any 2005, i 3500 ¿, més el 15% d' overheads , durant l'any 2006. Aquestes quantitats s'ingressaran al seu compte general d'administració núm. 2051- 0151-61-0141983364 de la Caixa de Balears, "Sa Nostra", per tal que aquesta ho posi a disposició del Dr. Alexandre Garcia Mas i del Dr. Pere Palou Sampol.

Tercera . D'acord amb el que estableix la Resolució abans esmentada de 22 de juliol de 2003 , en relació amb la presentació dels informes de seguiment corresponents al projecte, els serveis corresponents de comptabilitat de la Universitat de les Illes Balears es comprometen a trametre al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació el certificat corresponent a les despeses realitzades amb càrrec a la transferència efectuada en virtut del present acord.

Quarta . Aquest conveni s'inicia el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 19 de novembre de 2006, data en la qual finalitza el projecte d'investigació.

I com a mostra de conformitat i d'acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

 

Avel·lí Blasco
Lluís Ferrer

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).