Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la universitat de les illes balears i l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior per a l'ús de les instal·lacions i els equipaments del centre

Palma/ Alaior, 18 de gener de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pere Jaume Alzina Seguí, amb DNI núm. 78305686-R, director de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior (Menorca).

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer . La UIB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, realitzarà a Menorca els cursos del Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP); així mateix, la UIB hi durà a terme les assignatures de Plàstica, Música i Educació Física dels estudis reglats de Mestre, especialitat d'Educació Especial i, també, els cursos de la Universitat Oberta per a Majors (UOM).

Segon . Per a la impartició d'aquests programes, cursos i assignatures, i atès el volum d'alumnat inscrit i les característiques d'aquests, la UIB no disposa d'espai suficient ni dels materials per poder-los dur a terme adequadament a la Seu universitària de Can Salort a Alaior.

I com a resultat d'aquests antecedents estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer . L'IES Josep Miquel Guàrdia aportarà les instal·lacions i l'equipament on es duran a terme els cursos del Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP); les assignatures de Plàstica, Música i Educació Física dels estudis reglats de Mestre, especialitat d'Educació Especial, i els cursos de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon . La UIB, per la seva part, aporta la quantitat de 4.000 (quatre mil) euros cada curs, repartits, d'una banda, 2.000 per al CAP i Reciclatge de català, i la resta per a les assignatures de MEE i la UOM, a fi de cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer . Cal tenir en compte que les despeses de fotocòpies no hi són incloses, per tant, l'IES emetrà les factures corresponents per aquest concepte.

Quart . El pagament es farà quan acabi l'esmentada acció formativa cada curs.

Cinquè . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Sisè . S'acorda que aquest conveni es renovarà anualment de manera automàtica, tret que alguna de les parts manifesti explícitament la voluntat de modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Per l'IES Josep Miquel Guàrdia,

á

á

Avel·lí Blasco
Rector

Pere Jaume Alzina
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).