Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Hospital son Llàtzer

Palma, 8 de febrer de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el gerent de la Fundació Hospital Son llatzer, Sr. José Mª Campuzano Casasayas, com a representant de aquesta, segons el que estableix l'acord del patronat de la Fundació Son Llàtzer de dia 9 de setembre de 2003.

Ambdues parts, basant-se en les atribucions conferides per les entitats respectives,

EXPOSEN

Primer . Que en l'estructura de la UIB s'integra l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), creat pel Decret 72/2002, de 17 de maig (BOIB núm. de 63, de 25 de maig), de conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

Que el IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual translació a la pràctica clínica habitual, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsi l'avanç de les ciències biomèdiques.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum tenen signat un conveni per regular la col·laboració en el desenvolupament i consolidació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

Com a conseqüència del dit conveni i com a primera mesura que s'hi relaciona, es va adoptar la decisió de la instal·lació en el recinte de l'Hospital Universitari Son Dureta, que forma part de la xarxa hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears, d'una seu del IUNICS, per contribuir a complir els fins que s'especifiquen en la clàusula tercera del conveni.

Tercer . Que la Fundació Hospital Son Llàtzer forma part de la xarxa d'hospitals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per contribuir a complir els fins que s'especifiquen en l'esmentat conveni, la UIB i l'Hospital Son Llàtzer consideren convenient ubicar una seu del IUNICS al dit hospital.

Basant-se en les anteriors consideracions, ambdues parts estableixen la present addenda d'acord amb les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera . Les parts signatàries acordaren que el IUNICS disposi d'un espai a la Fundació Hospital Son Llàtzer per dur a terme les seves finalitats en investigació.

Segona . Als afectes de la clàusula anterior,

1. La Fundació Hospital Son Llàtzer es compromet a:

1.1. Destinar un espai per al IUNICS dins el recinte de l'Hospital Son Llàtzer situat a la Unitat de Docència. S'adjunten com a annex d'aquest conveni plànols d'aquest espai.

En aquest espai s'hi ubicaran serveis d'investigació de la Conselleria de Salut i Consum i grups de recerca en ciències de la salut de la UIB, amb especial preferència als investigadors que duguin a terme la seva feina assistencial a l'Hospital Son Llàtzer, per tal de portar a terme recerca bàsica i clínica i altres activitats relacionades amb la investigació.

2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

2.1. Subministrar l'equipament científic necessari per establir-s'hi. El manteniment d'aquest estarà a càrrec del IUNICS.

2.2. Fer complir, als investigadors de la UIB que desenvolupin llur funció a la seu del IUNICS de la Fundació Hospital Son Llàtzer, les normes de salut laboral i protecció radiològica, seguretat contra incendis, tractament i evacuació de residus i, en general, adoptar totes aquelles mesures que sobre aquestes matèries estableixin les normes de caràcter estatal o autonòmic que siguin aplicables. En concret, es complirà el contingut de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, i també la normativa interna de l'Hospital Son Llàtzer sobre les condicions de seguretat.

2.3. En aquest sentit, qualsevol investigador ha de comunicar al Servei de Prevenció de la Fundació Hospital Son Llàtzer qualsevol situació de risc greu i imminent i aquelles situacions que puguin suposar un risc potencial per a la seguretat i salut dels treballadors, i també qualsevol accident de treball del qual tingui coneixement. Aquesta comunicació s'efectuarà també i al mateix temps als responsables de la coordinació i el seguiment d'aquest conveni.

Tercera . La present addenda tindrà igual vigència que el conveni de col·laboració entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum per tal de desenvolupar el IUNICS.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Per la Fundació Hospital Son Llàtzer,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

José M. Campuzano
Gerent

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).