Convenis i acords marc signats per la UIB

Memoràndum d'acord 2004 entre la Universitat de les Illes Balears, Palma, Espanya, a través del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, i la Universitat de Melbourne, Austràlia, a través de l'Escola d'Infermeria, Facultat de Medicina, Odontologia i Ciències de la Salut

EXPOSEN

a. La Universitat de Melbourne i la Universitat de les Illes Balears, reconeixent el valor de la cooperació internacional, han acordat d'establir una relació formal per promoure la cooperació acadèmica i en investigació.

b. El propòsit d'aquest memoràndum no vinculant és fer possible i instituir l'intercanvi acadèmic entre l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Melbourne i el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, basat en els principis de mutualitat i de reciprocitat de beneficis.

OBJECTIUS

A. PROGRAMA ACADÈMIC

Cada universitat acceptarà visitants acadèmics de l'altra universitat. En absència d'un altre acord específic que ho contradigui, tots els costs de salari, transport i estada i d'altres que s'hi relacionin seran responsabilitat del la universitat d'origen del visitant.

La universitat receptora proveirà dels serveis habituals els visitants acadèmics, inclosos biblioteca i material de laboratori, si escau.

La Universitat receptora assistirà, tant com sigui possible, en l'acomodament del visitant acadèmic, així com en temes de salut, llengua i costums locals.

B. PROGRAMA COMÚ DE RECERCA

Ambdues universitats cercaran oportunitats de cooperació en recerca. Els detalls de les propostes específiques d'investigació seran determinats per acord mutu entre les dues universitats. La forma de la cooperació pot variar segons l'objecte de cada projecte.

Ambdues universitats acorden que, en cas que la col·laboració en recerca generi drets de patent, de copyright o d'altres drets de propietat intel·lectual, es redactarà un protocol específic per a cada cas, d'acord amb la normativa de la Universitat de Melbourne i de la Universitat de les Illes Balears pel que fa a la propietat intel·lectual.

C. PROGRAMA D'INTERCANVI CULTURAL

Per facilitar l'intercanvi acadèmic i cultural, s'estimularà l'intercanvi de material de recerca, publicacions i informació entre ambdues universitats.

Cada universitat invitarà l'altra, quan es consideri oportú, a participar en conferències, simposis i estades breus.

D. OBSERVANÇA DE LA LEGALITAT

a. Ambdues parts compliran amb totes les lleis rellevants, incloses les fiscals i les lleis de protecció de dades.

b. La Universitat de les Illes Balears està d'acord a complir els Information Privacy Principles continguts a la Information Privacy Act 2000 (Victòria) i tots aquells altres principis de protecció de dades establerts sota les Privacy Acts en les quals es basen les pautes i la política de protecció de dades de Melbourne, així com les esmenes que s'hi fan de tant en tant amb referència a alguna informació personal o de salut obtinguda per Melbourne que la Universitat de les Illes Balears coneix o a la qual té accés a causa de l'acord establert, així com de la informació personal o de salut recollida, obtinguda, manejada, utilitzada, divulgada o transferida per la Universitat de les Illes Balears en relació amb aquest acord. La política de protecció de dades de la Universitat de Melbourne es pot consultar a: http://www.unimelb.edu.au/unisec/privacypolicy.htm.

c. L'expressió usada aquí sobre «informació personal o de salut» significa informació personal, com es defineix a la Information Privacy Act 2000 (Victòria), o informació de salut, com es defineix a la Health Records Act 2001 (Victòria).

d. El terme « Privacy Acts » usat aquí es refereix a la Privacy Act 1988 (Commonwealth), a la Information Privacy Act 2000 (Victòria) i a la Health Records Act 2001 (Victòria).

E. ABSÈNCIA DE MANDAT

Aquest acord no dóna lloc a cap contracte de mandat entre les parts.

F. TERMES DE RENOVACIÓ, MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ

Aquest memoràndum té validesa per un període de cinc (5) anys des de la data de l'última signatura, i hi ha la possibilitat que el pugui rescindir qualsevol de les parts si ho notifica per escrit a l'altra part amb dotze mesos d'antelació. Les circumstàncies de la rescissió no afectaran els participants per completar les seves activitats a la institució receptora.

Aquest memoràndum només es pot renovar si, després d'un procés de revisió entre les parts, ambdues parts estan d'acord a ratificar-lo de nou. Aquest memoràndum es pot modificar mitjançant l'intercanvi de missives entre ambdues parts. Les modificacions, una vegada aprovades per ambdues parts, seran incorporades a aquest document. Cap de les parts no pot fer cessió d'aquest memoràndum ni obtenir cap dret sota aquest document sense el consentiment previ escrit de l'altra part.

G. EFECTES LEGALS

Els termes d'aquest memoràndum representen les intencions actuals de les parts en el moment de la signatura. Llevat de les seccions D, F i G, no vincula legalment les parts.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de Melbourne,

 

 

Dr. Avel·lí Blasco
Rector
Prof. Frank Larkins
Vicerector, Investigació

Prof. James Angus
Degà, Facultat de Medicina, Odontologia i Ciències de la Salut

Prof. Linda Johnston
Directora, Escola d'Infermeria

Palma, 14 d'octubre de 2005

Data

Melbourne, 15 de desembre de 2005

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).