Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa Universitat Oberta per a Majors per a l'any 2005

REUNITS

D'una part, el Sr. Antoni Serra Torres, president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, amb CIF Q0700448D, i amb domicili al carrer del General Riera, núm. 67, 07010 de Palma.

I d'altra, la Sra. Francisca Lladó Pol, vicerectora de la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q-07.180.001-A, i amb domicili a la carretera de Valldemossa, km. 7,5, 07122 de Palma.

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca en virtut del Decret de 21 de juny de 2004 (BOIB ext. núm. 88, de 22.06.2004)

I d'altra, la Sra. Francisca Lladó Pol, com a vicerectora de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte

MANIFESTEN

Primer.- Que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003, va acordar la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant, l'INSTITUT, organisme autònom dependent del Consell, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i d'esports.

Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la Llei 9/1997, d'acció social, la Llei 12/1993, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i d'assistència social, i la Llei 14/2001, d'atribucions de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Segon.- Que l'entitat té entre els seus objectius la millora del servei, atenció i suport sociocultural a tots els col·lectius més desfavorits, com és el cas de la gent gran de Mallorca.

Tercer.- Que la Universitat de les Illes Balears, i en concret el Vicerectorat de Projecció Cultural, ha presentat a l'INSTITUT una sol·licitud de subvenció nominativa, juntament amb els projectes de la Universitat Oberta per a Majors ( UOM ) per al curs 2004/2005, per al desenvolupament de l'esmentat programa Universitat Oberta per a Majors.

Quart.- Que el programa universitari per a majors respon a la necessitat sociocultural d'aquest col·lectiu de poder assolir uns coneixements fins aleshores mancants en aquest sector, de potenciar la integració de la gent gran en el context universitari, de potenciar la seva imatge i el seu desenvolupament social, educatiu i cultural, i de potenciar, així mateix, la relació intergeneracional dels assistents al programa.

Cinquè.- Ambdues parts acorden formalitzar aquest CONVENI conformement als pactes següents:

PACTES

1. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és finançar el desenvolupament del programa Universitat Oberta per a Majors ( UOM ) per al curs 2004/2005, d'acord amb els projectes i els pressuposts que s'adjunten a la sol·licitud de subvenció de data 25 d'octubre de 2005.

2. Condicions econòmiques

L'aportació econòmica de l'Institut és de DEU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS ( 10.496,40 ¿ ) amb càrrec a la partida pressupostària 2005.40.32300.48907 de l'actual pressupost de despeses de l'INSTITUT.

3.- Gestió de la subvenció

L'entitat beneficiària de la subvenció pot subcontractar amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte d'aquesta subvenció.

L'activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir del 75 per cent de l'import de l'activitat subvencionada.

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l'activitat subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de l'activitat.

Quan l'activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l'import de la subvenció i l'import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents:

a) Que el contracte se subscrigui per escrit.

b) Que l'INSTITUT autoritzi prèviament la formalització de la subcontractació.

No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir- ne la quantia i eludir el compliment dels requisits exigits a l'apartat anterior.

Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total de l'execució de l'activitat subvencionada davant l'Administració.

L'entitat beneficiària és la responsable que en l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els límits que estableix la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i a la quantia de les despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració que preveu l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per permetre l'adequada verificació del compliment dels límits esmentats.

L'entitat beneficiària no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

a) Persones o entitats que incorren en alguna de les prohibicions de l'article 13 de la Llei abans esmentada.

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat objecte de contractació.

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents:

1a Que la contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat.

2a Que s'obtingui l'autorització prèvia de l'INSTITUT.

e) Persones o entitats sol·licitants d'ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.

4.- Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, les despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn durant el període comprés entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de 2005.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació establert en aquesta clàusula.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros en el cas de cost per execució d'obra, o de 12.000 euros en el cas de subministrament de béns d'equip o de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a la prestació del servei o per al lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i d'economia, i, quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per dur a terme el projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada i són indispensables per preparar-la o executar-la de manera adequada.

En cap cas no són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva.

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

5.- Justificació de la subvenció

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius prevists en l'acte de concessió de la subvenció s'ha de documentar en els termes que seguidament s'assenyalen.

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d'expressar clarament: nom complet i CIF de l'entitat expedidora i de la persona o entitat receptora, número i data, concepte i IVA (si correspon).

Els justificants de despeses de personal (nòmines, TC), s'ha de fer mitjançant la presentació dels originals i les seves còpies compulsades.

En aquells supòsits que, d'acord amb la normativa vigent, no sigui necessari formalitzar la corresponent relació laboral contractual, la prestació del serveis s'haurà de justificar mitjançant l'emissió dels rebuts amb la corresponent retenció de l'IRPF i amb expressió de la data i el concepte de l'activitat realitzada.

L'acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits d'acceptació exigits a l'àmbit tributari.

Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

6. - Pagament de la subvenció

D'acord amb el previst a la Bases d'execució del pressupost general de l'INSTITUT corresponent a l'exercici 2005, l'INSTITUT ha d'abonar l'import de la subvenció un cop presentats tots els justificants al més aviat possible i, en tot cas, abans de dia 30 de novembre de 2005.

7.- Obligacions de l'entitat beneficiària

L'entitat beneficiària, a més del que s'ha exposat fins ara, queda sotmesa a les obligacions següents:

1. Dur a terme l'activitat objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes.

2. Acreditar davant l'INSTITUT la realització de l'activitat amb les corresponents factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció, en les quals ha de constar exactament a què correspon el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits o condicions que determina la concessió d'aquesta subvenció, així com notificar qualsevol modificació que es produeixi.

3. Comunicar, si escau, a l'INSTITUT, l'obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que puguin dur a terme tant l'INSTITUT, com el Tribunal de Comptes, o, si escau, per la Sindicatura de Comptes.

5. Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades per l'INSTITUT, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d'utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència.

6. Fer constar el patrocini de l'INSTITUT en les activitats objecte del conveni, i incloure els anagrames de l'INSTITUT a tots els documents, cartells, publicacions o opuscles. Total la publicitat, informació o nota pública ha de complir el que s'especifica a l'article anterior

L'INSTITUT pot modificar l'acord de concessió de la subvenció en cas d'alteració de les condicions o d'obtenció d'altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d'incompliment.

8.- Durada

Aquest conveni, de caràcter administratiu, és vàlid des de la signatura fins al dia 31 de desembre de 2005.

9.- Resolució

Aquest conveni es pot extingir per expiració del temps convingut, i qualsevol de les parts el pot rescindir, mitjançant denúncia, que s'ha de comunicar a l'altra part amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les causes següents:

1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

10.- Memòria

En acabar la vigència del conveni, i dins un termini màxim de tres mesos, s'ha de presentar una memòria de les actuacions realitzades on s'han d'exposar les actuacions realitzades, els participants i l'aplicació dels fons rebuts.

S'ha d'aportar a l'INSTITUT tota la informació que permeti un seguiment adequat de la subvenció.

11.- Competència jurisdiccional

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca.

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d'aquest document i dels seus annexos, en dos originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats.

Palma, 14 de novembre de 2005

Per l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca

 

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Antoni Serra Torrens
President

Francesca Lladó Pol
Vicerectora de Projecció Cultural

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).