Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol Annex a l'acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa i la Universitat de les Illes Balears, amb data 19 de novembre de 1999

Palma, 15 de novembre de 2005

Eivissa, 24 de novembre de 2005

REUNITS

D'una banda, la senyora Lurdes Costa Torres, com a alcaldessa accidental de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, amb domicili a la plaça d'Espanya 1, d'Eivissa (Illes Balears).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que es mostren interessats a col·laborar en tot allò que faciliti i potenciï a la ciutat d'Eivissa el desenvolupament cultural i científic, l'apropament dels ciutadans al món universitari i, especialment, el foment de la recerca i de totes aquelles iniciatives que condueixin a la incorporació del major nombre possible de joves als estudis universitaris.

Dins el marc de responsabilitat que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de bases del règim local assignen a ambdues institucions i de manera coherent amb la Llei d'universitats,

ACORDEN

Primer . L'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa convocarà per al curs acadèmic 2005-2006 dues beques destinades a fomentar els coneixements sobre gestió i polítiques culturals als estudiants de la UIB residents a la ciutat, concretament dins el curs d'especialista universitari en Gestió i Polítiques Culturals organitzat per la UIB amb el patrocini de la Fundació Sa Nostra.

Segon . Els aspirants es comprometran a presentar per a la seva candidatura la següent documentació: document acreditatiu de ser resident a la ciutat d'Eivissa (DNI o full d'empadronament); el seu curriculum vitae detallat i una carta dirigida a un dels dos directors del curs o a la regidora de Cultura i Turisme de l'Ajuntament d'Eivissa, tot indicant els motius pels quals sol·liciten la beca. Així mateix, es comprometen a realitzar el darrer treball de curs, una investigació o pràctiques, sobre algun tema relacionat amb els projectes i/o activitats que desenvolupa l'Ajuntament d'Eivissa en matèria de cultura.

Tercer . El termini d'admissió de sol·licituds acabarà el dia 24 d'octubre de 2005. El lloc de presentació de les sol·licituds serà el Negociat de Cultura de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, plaça d'Espanya núm. 1, 07800 Eivissa o bé, per e-mail a un dels dos directors del curs. Seran admeses les candidatures que arribin per correu si la data d'expedició no és posterior al dia esmentat; en donarà fe la data de certificació del servei de correus.

Quart . El batlle de la Ciutat d'Eivissa designarà una comissió tècnica, que serà integrada per un representant de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa i un membre de la direcció del curs. La setmana posterior a la recepció de candidatures, s'emetrà un informe on es donarà a conèixer l'adjudicació de les beques. Atesos aquests informes, la corporació municipal les adjudicarà.

Cinquè . L'import de cada beca, és a dir, la quantitat de 1.550 euros (mil cinc-cents cinquanta euros), serà indivisible. La corporació municipal podrà declarar totalment o parcialment desert el concurs atesos els informes tècnics.

Sisè . En haver estat adjudicada la beca, l'aspirant becat serà creditor de l'abonament de la quantitat de 1.550 euros (mil cinc-cents cinquanta euros) en acabar el curs acadèmic, és a dir, el juliol de 2006, i només si acredita degudament la realització dels treballs mitjançant informe de la direcció del curs.

Setè . El simple fet de presentar candidatura al concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Vuitè . La comissió tècnica i la corporació municipal, segons pertoqui, tenen la facultat d'interpretar aquestes bases i poden suplir-ne qualsevol llacuna o buit.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

L'Alcaldessa ac. de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa,

 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Lurdes Costa
Avel·lí Blasco

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).