Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 13 de desembre de 2005

Madrid, 15 de desembre de 2005

REUNITS

D'una banda, com a òrgan de contractació, el senyor Julián Martínez García, en qualitat de Director general de Belles Arts i Béns Culturals, segons nomenament efectuat per Reial decret 880/2004, de 23 d'abril (BOE núm. 100), que actua en representació de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals en virtut de les competències delegades per Ordre CUL/2591/2004, de 22 de juliol (BOE núm. 184).

De l'altra banda, com a adjudicatari, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, en qualitat de Rector, segons nomenament efectuat per Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 13 de maig), en representació de la Universitat de les Illes Balears, amb codi d'identificació fiscal Q-0718001-A, i en virtut de les competències que li confereix l'article 30 dels Estatuts de la Universitat, aprovats per Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present acord i manifesten la seva voluntat de col·laborar en la millor protecció del patrimoni històric situat a les Illes Balears.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

L'àmbit d'aquesta col·laboració se centrarà en la recollida de dades que permeti elaborar l'Inventari General de Béns Mobles en possessió d'institucions eclesiàstiques, situats a l'esmentada comunitat autònoma, a l'efecte de l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

La subscripció d'aquest acord, el fonament legal del qual es conté en l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, en la mesura que afecta béns en possessió d'institucions eclesiàstiques, ha d'entendre's sens perjudici del que disposa l'article XV de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyament i assumptes culturals, de 3 de gener de 1979, que preveu la participació de l'Església en les labors de catalogació dels seus béns.

En conseqüència, subscriuen el present acord conformement amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. L'objecte d'aquest contracte consisteix en la realització de l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric Espanyol en possessió d'institucions eclesiàstiques i té per objecte l'emplenament de les fitxes processades que el Ministeri de Cultura ha elaborat per a la realització de l'Inventari General de Béns Mobles. Les fitxes informatitzades i emplenades es referiran a objectes en els quals concorrin les característiques assenyalades en l'apartat 1r de l'article 26 de la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. L'emplenament de les fitxes s'efectuarà segons el que es preveu en les normes específiques elaborades amb aquesta finalitat per la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals.

Les fitxes informatitzades es referiran a tots els objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic de singular rellevància que es trobin en els immobles la relació dels quals s'adjunta, i que ha estat proporcionada per les Illes Balears.

SEGONA. El nombre de fitxes informatitzades a lliurar a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals serà de 495 . Seran remeses en l'aplicació informàtica proporcionada per aquesta Direcció General en els CD necessaris per contenir la informació, juntament amb una còpia impresa en paper de cadascuna de les fitxes. La documentació gràfica s'enviarà digitalitzada en CD, en color, format jpg, amb una resolució mínima de 3 megapíxels, i còpia en paper (color) mida 10 × 15 cm.

La comunitat autònoma assignarà un número a cada fitxa informatitzada, que coincidirà amb el de la fotografia digitalitzada corresponent del bé moble catalogat en la fitxa.

Es lliurarà al titular del bé una còpia impresa en paper de cadascuna de les fitxes informatitzades i una còpia en paper (color) de la documentació gràfica digitalitzada, mida 10 × 15 cm.

Es lliurarà a la comunitat autònoma, almenys, una copia digitalitzada en CD que contingui totes les fitxes realitzades i la documentació gràfica corresponent.

Les còpies en paper es presentaran en arxivadors de dimensions aproximades de 35 × 25 × 10 cm. En cadascun d'aquests hi ha de figurar una relació en la qual es recullin les fitxes que contenen, amb el número assignat per la comunitat autònoma a cadascuna, fent esment dels béns mobles que hi són catalogats, així com l'any de la campanya que correspongui. Els CD es lliuraran en caixes independents dels arxivadors.

Igualment s'adjuntarà una llista general que contingui tots els objectes inventariats, amb indicació de l'arxivador corresponent de lliurament i el número de fitxa de la comunitat autònoma.

En cada fotografia digitalitzada i en les seves còpies en paper, i en cada fitxa informatitzada, així com en les seves corresponents còpies impreses en paper, hi haurà de figurar el número assignat per la comunitat autònoma, indicant, ensems, les sigles de les Illes Balears.

TERCERA. La Universitat es compromet a realitzar el treball amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que s'adjunten com a annexos.

QUARTA. El preu a pagar per cada fitxa emplenada en suport informàtic, incloses les seves còpies en paper (color) i CD i la documentació gràfica digitalitzada, i les còpies en paper d'aquesta, serà de 33,06 ¿ , IVA inclòs, que fa un import total de SETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (16.364,70 ¿) , IVA inclòs, a abonar pel Ministeri de Cultura a la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, a càrrec del concepte pressupostari 620 , del Programa 337C .

CINQUENA. El pagament es durà a terme de la forma següent: Un únic lliurament, i la totalitat del preu s'abonarà una vegada finalitzat el treball.

SISENA. L'adjudicatari d'aquest acord NO tindrà dret a revisió del preu pactat.

SETENA. Si l'adjudicatari, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte al compliment del termini, ja sigui total o parcial, la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals podrà optar indistintament per la resolució de l'acord o per la imposició de penalitats, que, amb caràcter general, s'indiquen en el paràgraf primer de l'apartat 3 de l'article 95 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques. La mateixa prevenció s'aplicarà quan l'adjudicatari, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l'execució de les prestacions definides en l'acord.

VUITENA. Seran causes de resolució de l'acord les especificades en el plec de clàusules administratives particulars.

NOVENA. Ambdues parts se sotmeten, per a allò que no es trobi establert en aquest acord, als preceptes continguts en el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques; al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, i a les disposicions complementàries, modificatives i de desenvolupament de les dites normes.

DESENA. El present acord té caràcter administratiu, de manera que totes les qüestions que sorgeixin amb vista a la seva interpretació, modificació, resolució i efecte, seran resoltes per l'òrgan de contractació competent, els acords del qual exhauriran la via administrativa, contra els quals es podrà interposar recurs contenciós administratiu, conforme al que disposa la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

I com a prova de conformitat amb totes les clàusules, signen el present acord, al lloc i en la data indicats, en sis exemplars, tres en català i tres en castellà.

Per la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Julián Martínez
Director general

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).