Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni per al desenvolupament d'un programa de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Yannick i Ben Jakober

Palma, 19 de desembre de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Fundació Yannick i Ben Jakober (d'ara en endavant FYBJ), fundació cultural legalment constituïda segons consta al BOCAIB núm. 113, del 16/09/1993, núm. 17869, amb NIF 07637671, amb domicili a la finca Sa Bassa Blanca d'Alcúdia, i representada per la seva presidenta, la senyora Marie-Claire Yannick Jakober, amb passaport núm. 704775433, amb domicili al carrer de Santa Úrsula núm. 20 de La Valletta (Malta).

La UIB i la FYBJ, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

1. Ambdues institucions es comprometen a la col·laboració mútua en programes d'investigació d'interès comú.

2. La FYBJ permetrà la consulta de la seva biblioteca, ubicada al seu edifici principal, al terme municipal d'Alcúdia, i formada per més de 5.000 volums relacionats amb temes d'Història, Art Antic i Art Contemporani. Una vegada acabada la catalogació i reordenació actualment en curs, els interessats podran consultar el material a la mateixa sala, segons les condicions establertes per la FYBJ, ja que la biblioteca no té servei de préstec, mitjançant cita prèvia amb el personal de la Fundació. Aquest programa està dirigit als alumnes de la UIB, especialment estudiants d'Història, Història de l'Art i altres estudis d'Humanitats. També en podran gaudir els alumnes dels cursos de doctorat i postgrau, a més del professorat de la UIB, preferentment dels estudis d'Humanitats.

3. La FYBJ presenta un programa de pràctiques dirigit de manera especial als estudiants d'Història, Història de l'Art, Biblioteconomia, Pedagogia i estudis relacionats. Els estudiants treballaran directament amb el personal de la Fundació i hom els designarà un tutor que coordinarà i supervisarà les seves pràctiques. Es comprometran a respectar els reglaments i normes de la Fundació i a mantenir absoluta reserva sobre la informació a la qual tinguin accés. Tindran un contacte directe amb les obres d'art, i desenvoluparan tasques de recerca, catalogació, arxiu, oficina i col·laboració en les visites i les activitats organitzades per la Fundació. També tindran l'oportunitat de conèixer professionals de l'art i la història de l'art actual (artistes, crítics d'art, comissaris d'exposicions, professors i doctors, entre d'altres). El període de pràctiques serà de tres mesos a un any, amb un total de 20 hores setmanals i en les condicions que es fixaran entre ambdues institucions i l'estudiant en el seu moment. Els estudiants en pràctiques gaudiran d'una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil i rebran el reembossament de les despeses de transport. Al final de la seva estada presentaran un breu informe sobre les tasques realitzades i els objectius aconseguits i obtindran un certificat signat conjuntament per la UIB i la FYBJ. La UIB presentarà a la FYBJ els estudiants que consideri preparats per a aquestes pràctiques, els quals seran considerats en tot moment com a estudiants a tots els efectes i dependran, per tant, de la UIB.

4. La FYBJ posa a la disposició de la UIB, en condicions de preferència, el seu Auditori per a la realització de congressos, recepcions, presentacions de llibres, conferències i altres actes públics o socials. La UIB podrà disposar de l'espai i s'encarregarà de l'organització i de la contractació de personal extra (servei d'àpats, cambrers, cuiners...).

5. La FYBJ establirà un 10% de descompte en els productes de la seva botiga per a totes les persones vinculades a la UIB, professors, estudiants i personal d'administració i serveis.

6. La UIB organitzarà visites periòdiques a la FYBJ amb la finalitat de donar a conèixer la seva col·lecció principal, Nins, formada per més de 130 retrats infantils dels segles XVI a XIX, procedents de les diferents escoles pictòriques europees de l'època. Els estudiants, professors i col·laboradors de la UIB podran gaudir d'una visita guiada al museu subterrani on s'exposa la col·lecció Nins (durant tot l'any) i d'un itinerari exterior, el qual inclou les escultures de Ben Jakober i Yannick Vu i el Jardí de Roses (durant els mesos de maig i juny). En el seu moment també tindran la possibilitat de visitar les sales d'Art Modern i Contemporani, situades al primer pis de l'edifici principal. La Fundació ofereix un preu especial per als estudiants i entrada gratuïta per als professors i els guies dels grups.

7. La UIB donarà suport a la FYBJ en l'ús de la llengua catalana en les seves activitats, traduccions i publicacions i facilitarà la consulta amb els seus tècnics lingüístics per resoldre qualsevol dubte o qüestió.

8. El servei d'audiovisuals de la UIB participarà en la confecció del material audiovisual, si la FYBJ així ho demana.

9. La UIB, mitjançant els seus departaments especialitzats, donarà suport tècnic a la FYBJ pel que fa a les anàlisis químiques dels seus fons pictòrics, si la FYBJ ho sol·licita.

10. La UIB podrà col·laborar en l'organització de conferències, simposis i altres activitats educatives i de divulgació, si la FYBJ ho demana.

11. La UIB tindrà a la seva Oficina d'Informació, ubicada a l'edifici Ramon Llull, i a la seva llibreria, alguns fullets de la FYBJ, els quals estaran a disposició dels estudiants. Les pàgines web d'ambdues institucions estaran connectades a través d'un enllaç per tal de facilitar-ne el coneixement als usuaris.

12. La UIB es compromet a facilitar la màxima difusió de les activitats de la FYBJ.

13. Es constituirà una comissió tècnica formada per dos representants de cada institució que es reuniran una vegada l'any per avaluar les activitats realitzades i proposar-ne de noves.

14. Aquest conveni tindrà una durada d'un any, prorrogable automàticament, mentre cap de les dues parts no el denunciï.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Fundació Yannick i Ben Jakober,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Marie-Claire Yannick Jakober
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).