Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda del conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 8 de novembre de 2005

Reunits d'una part l'Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta del Consell de Mallorca, acompanyada del secretari general del Consell de Mallorca, Sr. Bartomeu Tous i Aymar, i, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Actuen l'Honorable Sra. Munar, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Blasco en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar, i

DIUEN

Que el Consell executiu del Consell de Mallorca, amb data 11 d'abril de 2005, acordar establir un conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.

Que es signà amb data 13 d'abril de 2005 dit conveni entre el entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.

Que s'ha produït un increment de 18.000 ¿ a la quantitat subvencionada en el pressupost de l'any 2005 per fer possible que puguin dur-se a terme les beques de mobilitat, les beques per a la participació als Premis Octubre i diverses activitats de la Universitat Oberta i tallers, partida 20.45130.48101.

CONVENEN

Afegir al punt primer del conveni referit el següent text:

"Per fer possible que puguin dur-se a terme les beques de mobilitat, les beques per a la participació als Premis Octubre i diverses activitats de la Universitat Oberta i tallers, el Consell de Mallorca col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears aportant 18.000 ¿, a càrrec de la partida pressupostària 20.45130.48101 (número d'ordenat 05/67172), que el Vicerectorat de Projecció Cultural distribuirà de la manera següent:

    • Beques de mobilitat, 6.000 euros
    • Beques per a la participació als Premis Octubre, 3.000 euros
    • Universitat Oberta i tallers, 9.000 euros"

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte en el lloc i en la data indicats al començament.

L' Hble. presidenta del Consell de Mallorca

 

El Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears

 

Bartomeu Tous Aymar,

 

Sgt: Maria Antònia Munar i Riutort
Sgt: Avel·lí Blasco Esteve
secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz la present modificació.

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).