Convenis i acords marc signats per la UIB

Primera addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria de l'Hospital Son Dureta

Palma, 2 de novembre de 2005

REUNITS

D'una part, el gerent de l'Hospital Son Dureta, senyor Carlos Ricci Voltas, com a representant d'aquest, amb domicili legal al carrer d'Andrea Doria, 55, Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, sobre la base de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

La Universitat de les Illes Balears i la Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria de l'Hospital Son Dureta han signat un conveni per regular la col·laboració entre ambdues institucions.

Basant-se en la consideració anterior, ambdues parts estableixen la present addenda d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

Les parts signatàries acorden que la doctora Francesca Negre, la professora Elena Ferrer i el doctor Sebastià Verger, a través d'una beca de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB, puguin realitzar tasques d'investigació i intervenció educativa a la Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria de l'Hospital Son Dureta d'acord amb el que s'estableix al conveni marc.

Segona

Als efectes de la clàusula anterior,

1. L'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB es compromet a:

1.1. Subministrar l'equipament tecnològic, didàctic i científic necessari que el personal investigador de la UIB consideri necessari d'acord amb els objectius proposats.
1.2. Mantenir els equips i materials esmentats.
1.3. Responsabilitzar-se de l'assegurança dels investigadors de la UIB.
1.4. Facilitar de forma periòdica informació referent a l'evolució de la investigació i de la intervenció als responsables del personal sanitari i a les famílies afectades.
1.5. Estar en disposició d'atendre els familiars i personal sanitari per a qualsevol suggeriment o dubte que es pugui plantejar.

2. La Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria de l'Hospital es compromet a:

2.1. Facilitar la informació que es necessiti per al disseny del Pla d'actuació adaptat a les característiques i necessitats de cada infant.
2.2. Proporcionar vies de contacte amb les famílies i el personal sanitari implicat.
2.3. Dissenyar, juntament amb el professorat de la UIB implicat, els horaris i les condicions pertinents que permetin les actuacions que es proposin.

Tercera

La present addenda té la mateixa vigència que el conveni de col·laboració entre la UIB i la Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria de l'Hospital Son Dureta.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquesta addenda en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Hospital Son Dureta,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Carlos Ricci
Gerent
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).