Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 8 de setembre 2005

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Josep Juan Cardona, conseller de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears segons estableix la Llei 3/2003, de 26 de març de Règim Jurídic de l'Administració de la CAIB.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . La formació constitueix un element fonamental que ajuda a garantir la supervivència i el desenvolupament a llarg termini del nostre teixit industrial, empresarial i comercial. Els ràpids canvis del sector, caracteritzats per fusions o adquisicions entre grups, tendència a la concentració, desaparició de minoristes, aparició de nous formats comercials, nous models de gestió, noves tecnologies..., plantegen la necessitat d'una adaptació ràpida i continua a les noves exigències en el món de l'empresa i el comerç.

Davant aquesta situació, la formació adquireix una dimensió estratègica i es configura com un recurs clau que pot garantir la competitivitat de l'empresa i la seva supervivència.

És per tot això que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears, després dels contactes mantinguts amb els sectors empresarials i del comerç, i la UIB manifesten, novament, la voluntat de desenvolupar activitats que vagin dirigides a afavorir la formació i la promoció de la creació de petites i mitjanes empreses, així com fomentar l'esperit emprenedor dels joves empresaris en l'àmbit de les Illes Balears.

Segon . Que l'objecte d'aquest conveni de col·laboració és continuar, una vegada conclusa l'experiència del curs acadèmic 2004-05, el programa específic de formació en matèria d'anàlisi econòmic-financer i tècniques de comerç dirigides a la petita i mitjana empresa i a l'empresa familiar dins la Universitat de les Illes Balears.

Dins aquest marc, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears considera, així mateix, que l'assignatura Empresa Familiar, finançada per la Càtedra Banca March d'Empresa Familiar, és un complement molt adient per a la formació relacionada amb aquest programa.

Per això,

ACORDEN

Primer . La UIB ha d'impartir les assignatures de lliure configuració en matèria de tècniques de comerç exterior per les petites i mitjanes empreses i la d'anàlisi econòmic-financer per les petites i mitjanes empreses dins els seus plans d'estudis de l'any acadèmic 2005-2006. Aquestes assignatures, amb els títols Tècniques de Comerç Exterior per les PYMESi Anàlisi econòmic-financer per a les Pymes, han de figurar en els plans dels estudis de diplomat en Ciències Empresarials, dins l'itinerari per aconseguir el títol de tècnic universitari en Gestió de la Petita i Mitjana Empresa, Familiar i de Comerç, i s'han d'oferir, al mateix temps, com a assignatures de lliure configuració per a la resta d'estudiants de la UIB. A més, l'assignatura Anàlisi econòmic-financer per la PYME s'oferirà dins els itineraris per aconseguir els títols de Tècnic Universitari en Finances Empresarials i Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat.

Cada una de les dues assignatures tindrà una durada de seixanta hores i engloben els continguts específics per a la gestió del comerç exterior de les petites i mitjanes empreses i l'anàlisi econòmic-financer per la petita i mitjana empresa, respectivament.

Igualment, la UIB es compromet a afegir en els comunicats, documents i publicitat, tant impresa com digital, el missatge «assignatura finançada per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears».

Segon . La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears adquireix el compromís de participar en la definició del perfil professional del professor per a la realització d'aquestes assignatures. L'import per a la contractació del professor que ha d'impartir cada una de les assignatures serà abonat totalment per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears a la UIB i serà de 8.000 euros per assignatura. És a dir, en total l'import serà de 16.000 euros, que serà abonada a la presentació del projecte definitiu i a la contractació dels professors respectius.

Els professors que resultin contractats per la UIB dependran orgànicament del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB i les assignatures s'adscriuran a l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat.

Tercer . La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears adquireix el compromís d'aportar suport metodològic quan les dues organitzacions així ho decideixin, i participar en l'elaboració de materials i continguts que s'han d'incloure en els respectius temaris de les assignatures esmentades.

Quart . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de tècniques de comerç exterior per a les Pymes i de l'anàlisi econòmic-financer per les Pymes i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

Cinquè. El present acord té una vigència d'un any acadèmic, si bé és voluntat de les parts treballar perquè tingui continuïtat en el temps.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Josep Juan Cardona
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).