Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni d'intercanvi acadèmic i estades estudiantils

Londrina (Brasil), 15 d'abril de 2005

REUNIDES

Les universitats Estatal de Londrina, Brasil; de Los Lagos, Xile; Nacional de La Plata, Argentina; del Nord-oest de Buenos Aires, Argentina; Tecnològica Intercontinental, Paraguai; Estatal de Bolívar, Equador; Nacional del Sud, Argentina; de les Illes Balears, Espanya; de Magallanes, Xile; Autònoma Juan Misael Saracho, Bolívia; i la Casa dels Països del Con Sud de França; i les organitzacions interuniversitàries ORION i xarxa UREL, representades pels rectors o autoritats acadèmiques presents, acorden el següent:

EXPOSEN

1. Que les institucions que subscriuen aquest acord es troben unides per la comunitat d'interessos i objectius en els camps acadèmics i científics.

2. Que les universitats, per la seva essència, finalitat i objectius, són les cridades a establir canals de comunicació que permetin l'intercanvi del coneixement científic i tecnològic.

3. Que tenen objectius comuns quant al foment de la investigació, la formació de professionals, tècnics, docents i investigadors.

4. Que són institucions amb personalitat jurídica pròpia, creades per imperi de la llei, la qual cosa els permet firmar acords d'aquesta naturalesa per al compliment dels fins encomanats.

5. Que les institucions conceben la integració universitària com un principi fonamental per promoure una educació sustentada en eixos de valors com ara la promoció dels drets humans, la interculturalitat i l'educació per a la pau.

6. Que atenent els llaços i interessos comuns en el que és històric, socioeconòmic, cultural i científic, manifesten el seu interès per realitzar intercanvis científics i acadèmics, i per a això estan conformes a subscriure un conveni d'acord amb les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera

Les Universitats es comprometen pel present conveni a desenvolupar un programa d'intercanvi acadèmic i d'estades estudiantils amb el propòsit de contribuir al procés d'internacionalització de les institucions, a enfortir els processos de formació general i disciplinària, i a reconèixer la mobilitat estudiantil com a experiència pedagògica de valor curricular recognoscible.

Segona

Per vetllar per l'adequat compliment dels intercanvis acadèmics i de les estades estudiantils, les institucions que subscriuen aquest acord es comprometen a establir les pautes administratives, jurídiques i acadèmiques que facilitin el desenvolupament de les diferents activitats i iniciatives previstes al programa referit.

Tercera

La Comissió Tècnica Executiva de l'associació ORION serà el mecanisme que promogui els intercanvis i les estades, i la recerca d'àrees d'interès comú entre les institucions, els antecedents de les quals seran posats a la disposició de les comunitats universitàries involucrades.

Quarta

Sens perjudici del que estableix la clàusula precedent, la cooperació es podrà estendre a altres matèries d'ordre acadèmic que les institucions que subscriuen aquest acord determinin a partir del funcionament i les avaluacions respectives que es realitzin al programa esmentat.

Cinquena

Les parts, de comú acord, podran demanar la participació de tercers per al finançament i l'execució dels programes i projectes relacionats amb el present conveni.

Sisena

Les institucions que subscriuen el present programa es comprometen a garantir condicions essencials com ara la reciprocitat d'accions entre elles mateixes, el finançament de passatges i estades dels acadèmics, l'alliberament dels pagaments i aranzels d'estudi als estudiants i la circulació d'un mínim anual d'acadèmics i estudiants.

Setena

En el termini de 6 (sis) mesos a partir de la signatura del present document, els signants mantindran contactes entre si, per posar a disposició els mecanismes jurídics i administratius amb el fi de respondre als requisits del programa d'intercanvi acadèmic i de les estades.

Vuitena

El present conveni tindrà una durada de quatre anys, fet que de cap manera no impedirà la continuació del programa en execució prèviament acordat, conformement amb els procediments que per a tal efecte s'estableixin.

(signatures)

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).