Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Humiclima Majestic Grupo, SL

Palma, 16 de novembre de 2005

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el conseller delegat d'Humiclima Majestic Grupo, SL, senyor Martín González Vallés, amb DNI 36649122-W, com a representant d'aquesta entitat, que té el domicili al camí Vell de Bunyola, 37, de Palma.

En reconeixement de l'interès mutu per establir i desenvolupar una col·laboració entre ambdues organitzacions, i amb els seus respectius poders, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració científica i tècnica establert entre ambdues parts. Les parts es comprometen a promoure aquest acord.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure però no limitar els punts següents:

1. Estudis d'investigació.

2. Accés a equips i material específic.

3. Visites de durada curta.

4. Cessió de material per a pràctiques.

5. Finançament d'activitats docents.

6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure però no limitar la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels representants autoritzats de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per Humiclima Majestic Grupo, SL,

 

Martín González Vallés
Conseller delegat

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).