Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears per aplicar el sistema informatitzat de gestió de biblioteques de la uib al centre de documentació en educació ambiental de la Conselleria de Medi Ambient

Palma, 21 de novembre de 2005

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Jaume Font Barceló, conseller de Medi Ambient, en virtut del Decret 7/2003 del President de les Illes Balears, per el qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de las Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 93 de 1 de juliol de 2003, actuant en exercici de competències pròpies (Llei 3/2003, de 26 de març).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB) compta amb un sistema informatitzat de gestió bibliotecària INNOPAC-Millenium amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres biblioteques o centres de documentació els fons de les quals tinguin un marcat interès per la comunitat universitària.

Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix permet interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d'accedir-hi des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

Una altra característica fonamental d'aquest sistema és que permet l'autonomia de gestió i la pròpia imatge de les diverses biblioteques i centres de documentació associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de software.

La Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient , disposa del Centre de Documentació en Educació Ambiental amb un fons bibliogràfic i documental sobre temes relacionats amb l'educació ambiental i el medi ambient que poden ser d'interès per a la comunitat universitària i la comunitat científica en general, i per poder mantenir catalogat i a l'abast del públic aquest fons, desitja integrar-se al sistema bibliotecari de la UIB i poder utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, i instal·lar els mòduls addicionals que permetin l'autonomia de gestió i la pròpia imatge com a centre diferenciat.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte documental és de gran importància per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació a l'educació ambiental a les Illes Balears, per facilitar a la comunitat universitària així com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears, l'accés a la informació, a la documentació, i l'aprofitament dels recursos bibliogràfics i documentals de la Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental.

Segon. Tipus de col·laboració

Per aquests motius i atesa la capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, la Conselleria de Medi Ambient i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria bibliotecària.

No és necessari establir una organització personificada per a la gestió d'aquest conveni.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treballs serà coordinada pel Director de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental i pel Director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que consideren convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable, de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

  1. Posar a disposició el software INNOPAC amb el qual compta actualment necessari per posar en marxa el sistema.
  2. Posar a disposició l'ordinador central necessari per suportar el sistema.
  3. Adquirir els mòduls addicionals de software que es detallen a l'annex.
  4. L'assessorament per a l'elecció del software addicional més adequat per dur a terme el projecte.
  5. La direcció tècnica de la instal·lació i la posada en marxa dels nous mòduls de software.
  6. L'assessorament per a l'elecció del hardware i les connexions telemàtiques necessaries per a la posada en marxa del projecte.
  7. L'administració del sistema per un període inicial de tres anys.
  8. La formació del personal bibliotecari per poder utilitzar amb eficàcia el nou software per a les seves tasques diàries, així com en la catalogació en format MARC.
  9. Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per a aquest fi.

  La Conselleria de Medi Ambient es compromet a:

  1. Abonar a la UIB, previa factura, la quantitat inicial de 7.076,00¿ corresponent al cost dels mòduls de software addicionals que s'han d'instal·lar, i la instal·lació i posada en marxa del sistema, l'IVA inclòs.
  2. Abonar anualment les despeses de manteniment dels mòduls de software previstes de 883,00¿ per l'anualitat 2006, i 918,00¿ per l'anualitat 2007.
  3. Instal·lar el hardware i les connexions telemàtiques necessaris per poder operar amb el sistema i fer-se càrrec del seu manteniment.
  4. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de l'administració del sistema.
  5. Reconvertir a càrrec seu els catàlegs informatitzats que tenen en aquests moments, d'acord amb les directrius que doni l'administració del sistema.
  6. Seguir els protocols que s'estableixin per accedir a les consultes i el suport de l'administració del sistema.
  7. Garantir l'assistència de tot el personal que ha d'utilitzar el sistema a les sessions de formació.
  8. Facilitar l'accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic.
  9. Facilitar a la UIB les fotocopies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li sol·liciti a un preu no superior a les tarifes REBIUN de préstec interbibliotecari.

  Quint.- Condicions econòmiques

  El pressupost adjunt s'ha elaborat considerant el següent:

  Els mòduls addicionals de software que s'adquiriran per el funcionament del Centre de Documentació de la Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental són:

  • 1 SCOPE
  • 2 llicencies d'usuari simultani de INNOPAC-Millenium
  El manteniment anual del software tindrà un increment anual d'acord amb l'IPC oficial.

  Adopció del sistema innopac per a la gestió del centre de documentació de La Direcció General de Caça Protecció d'Espècies i Educació Ambiental

  pressupost

  Cost inicial

  llicències usuari simultani Innopac-Millenium

  2

  1.800

  3.600

  SCOPE

  1

  2.500

  2.500

  Total cost inicial

  6.100

  IVA 16 %

  976

  TOTAL IVA Inclòs

  7.076

   

  Manteniment anualitat 2006

  llicències usuari simultani Innopac-Millenium

  2

  216

  432

  SCOPE

  1

  300

  300

  Total manteniment anual

  732

  IVA 16 %

  117

  SUBTOTAL IVA Inclòs

  849

  Increment per un IPC estimat del 4%

  34

  TOTAL

  883,00¿

  Manteniment anualitat 2007

  Manteniment any 2006

  883

  Increment per un IPC estimat del 4%

  34

  TOTAL

  918,00¿

  Sisè.- Facturació i forma de pagament

  La UIB emetrà una única factura corresponent al concepte cost inicial del pressupost un cop s'hagi instal·lat, tant al servidor com als ordinadors locals, els mòduls de software necessaris per operar amb el sistema INNOPAC-Millenium, i s'hagi comprovat el seu bon funcionament.

  A principi de cada any s'emetran les factures corresponents al concepte manteniment anual del pressupost pel que fa a l'any en curs.

  Setè. Vigència i durada

  El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

  En el supòsit de denúncia, s'hauran d'abonar a la Universitat de les Illes Balears les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre i quan no s'hagi incomplit el pla de treball previst.

  Les entitats signants determinaran la forma de finalitzar les actuacions en curs per als supòsits d'extinció contemplats en el paràgraf anterior.

  En el cas d'extinció en el qual a la Conselleria de Medi Ambient l'hi correspongui efectuar qualque pagament, aquest es farà contra presentació per part de la Universitat de les Illes Balears de les corresponents factures i dels certificats d'inici i d'execució a la Conselleria de Medi Ambient i , prèvia certificació del director general de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental de la realització i compliment de les accions programades.

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars: cada una de les parts se'n queda un exemplar.

  Per la Conselleria de Medi Ambient

  Per la Universitat de les Illes Balears

   

  Jaume Font Barceló
  Conseller de Medi Ambient

   

  Avel·lí Blasco Esteve
  Rector

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).