Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona per al desenvolupament de la investigació arqueològica en la Cova des Pas

Maó, 11 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, president/a del Consell Insular de Menorca (CIM d'ara en endavant) en ús de les facultats que em confereix l'article 9.1 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

D'altra part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, d'altra part, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Màrius Rubiralta Alcañiz, Rector de la Universitat de Barcelona (d'ara endavant, UB), segons nomenament pel Decret 103/2005, de 31 de maig (DOGC núm. 4397 de 2 de juny), com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 de octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

Les parts, actuant en nom i representació de les institucions abans esmentades, ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni, per la qual cosa

MANIFESTEN

1. En el mes d'abril de 2005 els espeleòlegs Pere Arnau i Josep Riera, juntament amb l'arqueòloga Mónica Zubillaga descobriren en el barranc de Trebalúger situat en el municipi de Ferreries, una cova d'enterrament presumiblement del talaiòtic antic, la troballa de la qual fou excepcional per l'excel·lent estat de conservació en què es troben les restes funeràries que presenten materials orgànics de distinta naturalesa. En escrit núm. 6596 del Registre d'entrada del CIM, de dia 26 d'abril els descobridors ho notificaren al departament de Cultura del CIM.

2. El CIM, conscient de la importància de la troballa i de la complexitat de la seva salvaguarda i estudi, efectuà diferents consultes amb les universitats que elaboraren un projecte d'intervenció, en el marc dels seus programes d'investigació. La UIB dins el Subsistence and Resources in a mediterranean insular environement. The balearic human comunities during prehistory (Referència HUM2004-00750) avaluat i autoritzat pel Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció general d'Ensenyament Superior, Sotsdirecció de projectes d'investigació científica. La UB dins Paisaje y poblamiento durante el Pleistoceno Superio y el Holoceno inicial en el NE peninsulatr (Referència HUM2004-00600) del mateix Ministeri i el Grup de Recerca de Qualitat del SERP de la UB, concedit per la Generalitat de Catalunya.

3. EL CIM té entre les seves diferents competències la promoció i la difusió de la històrica de Menorca, essent la investigació arqueològica part rellevant per a la comprensió de la cultura de l'illa. Per aquest motiu està interessat en ajudar a aprofundir i difondre les tasques de recerca adients per complir aquest objectiu mitjançant la col·laboració amb altres entitats i institucions implicades a tal efecte.

4. La UIB i la UB consideren prioritària la col·laboració amb altres institucions públiques, centres d'estudis i associacions que facilitin l'intercanvi d'informació i fomentin la investigació prehistòrica. Per a duu a terme aquesta tasca cal comptar amb personal científic i investigador especialitzat i els departaments dedicats a ella, compten amb els coneixements i recursos humans necessaris per a aportar-hi aquest personal.

I com a resultat d'aquests antecedents, establim aquest conveni d'acord amb els següents

PACTES

Primer - Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les diferents entitats públiques que el signen per tal de portar a terme la investigació arqueològica en la Cova des Pas, investigació que consideren prioritària donades les característiques i l'estat de conservació de l'excepcional dipòsit funerari.

Segon - El CIM es compromet a donar suport a les activitats d'investigació del grup de recerca facilitant les infrastructures necessàries per a poder realitzar l'excavació arqueològica: armades exterior i interior, muntacàrregues, instal·lació elèctrica, presa d'aigua, equip informàtic i material fungible, finançant parcialment la investigació i portant a terme les gestions relatives al finançament econòmic restant de la investigació.

Tercer - El CIM contractarà els professionals que hauran de realitzar l'excavació arqueològica, designats pel Departament de cultura i educació i per les universitats.

Quart - La UIB i la UB assumeixen l'execució tècnica i científica de qualsevol tema relacionat amb el desenvolupament de la investigació que haurà d'assolir les següents pautes:

  • documentació del conjunt del dipòsit funerari localitzat a l'interior de la cova, emprant tècniques d'investigació arqueològica més adients a la condició, estat i conservació de les restes.
  • descripció del ritual funerari amb les inferències que hi pugui haver d'ordre social
  • recuperació i conservació de l'aixovar en l'estat òptim per al seu estudi científic
  • obtenció de la documentació precisa sobre la manufactura i l'ús de materials biòtics en la confecció dels aixovars
  • estudi de les característiques paleoantropològiques del grup humà en totes les seves vessants (biològiques, paleopatològiques, paleodietes, etc...)
  • obtenció de les característiques genètiques del grup humà si els teixits blans conservats ho permeten
  • seqüència cronològica absoluta precisa dels enterraments.

Per part de la Universitat de Barcelona, la direcció serà duta a terme pel catedràtic Josep M. Fullola i per la professora M. Angels Petit, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.

Per part de la Universitat de les Illes Balears, la direcció serà duta a terme pels professors Víctor Guerrero Ayuso i Manel Calvo Trías, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Àrea de Prehistòria.

Cinquè - Totes les parts assumeixen el protocol de treball que consta en el projecte tècnic i científic elaborat, referit a la metodologia que s'haurà de seguir.

Sisé ¿ El CIM és el principal dipositari de la informació científica del projecte i de la seva futura gestió i difusió. No obstant, l'equip investigador podrà presentar, tant avenços com resultats, en congressos, simposiums, taules rodones i altres events científics que eventualment es convoquin durant el desenvolupament del projecte i en els anys següents. Així mateix s'organitzaran vàries jornades d'estudi, tant a Menorca com a les Universitats i es podran publicar aspectes parcials i/o monogràfics dels resultats en revistes especialitzades.

Setè ¿ El projecte d'investigació inclou la publicació d'una monografia científica així com d'altres obres de divulgació en els formats que es considerin oportuns.

Vuitè ¿ En tots els casos en què es publiqui o divulguin aspectes de la investigació es farà constar el patrocini del CIM i de totes les fonts de finançació que hi col·laborin.

Novè ¿ Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys, prorrogables automàticament fins a finalitzar les tasques de la investigació.

Desè ¿ En cas de conflicte les parts se sotmetran a una Comissió d'equitat.

En prova de conformitat, signam aquest conveni, en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data esmentats més avall.

La presidenta del Consell Insular de Menorca Joana M. Barceló
El rector de la UIB Avel·lí Blasco
El rector de la UB Marius Rubiralta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).