Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears

Palma, 24 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, el President de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Llorenç Huguet Rotger,

I el Director gerent de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Andreu Ramis Puig-gros, en representació d'aquesta institució, que té el NIF G57100141, amb domicili al carrer de Can Tàpera, núm. 5, de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest conveni obligar-se.

MANIFESTEN

Primer

Que en l'estructura de la UIB s'integra l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), creat pel Decret 72/2002, de 17 de maig (BOIB núm. de 63, de 25 de maig de 2003), de conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

Que el IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual traslació a la pràctica clínica habitual, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsi l'avanç de les ciències biomèdiques.

Segon

Que la Fundació Sa Nostra d'interès públic balear, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, té interès per promoure les activitats d'investigació que es duguin a terme a les Illes.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es compromet a aportar, per una sola vegada, la quantitat de 20.000 (vint mil) euros, que es destinaran a la dotació del laboratori de Cultius Cel·lulars del IUNICS. Aquesta quantitat es lliurarà a la signatura d'aquest conveni.

Segon . Les dues parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol notícia o novetat relacionada amb aquest conveni.

Tercer . Es nomenarà una comissió de seguiment de la infraestructura del laboratori de Cultius Cel·lulars, composta per un representant de cadascuna de les institucions signants d'aquest conveni.

Quart . El IUNICS es compromet a col·locar, en un lloc destacat del laboratori de Cultius Cel·lulars, una placa de reconeixement del suport atorgat per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears.

Cinquè . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es reserva el dret de demanar de consultar la documentació comptable que acrediti la destinació de l'aportació econòmica realitzada.

Sisè . El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa inicial d'un any a partir d'aquell moment.

Setè . Per a qualsevol contingència que pugui sorgir, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma i renuncien al seu fur, si aquest és distint.

I com a prova de conformitat, aquest document se signa en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

á

Llorenç Huguet
President

Avel·lí Blasco
Rector

Andreu Ramis
Director gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).