Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat d'Aveiro (Portugal)

Palma/Aveiro, 11 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), i en nom seu el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco, rector i representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Universitat d'Aveiro (d'ara endavant, UA), i en nom seu el Professor Doutor Francisco Cardoso Vaz, vicerector d'aquesta, segons el que estableix el despacho normativo 52/89 d'1/06, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i el despacho reitoral número 4500/2002, de 9/01.

Ambdós representants, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present acord, i a l'efecte

EXPOSEN

1. Que, com a conseqüència del treball conjunt realitzat pels investigadors Manuel Barranco González i Julián Proenza Arenas, de la UIB, i Luís Miguel Pinho de Almeida, de la UA, s'han generat resultats susceptibles d'explotació consistents en «una xarxa de comunicacions de protocol CAN amb topologia en estrella replicada».

2. Que, com a conseqüència d'aquests treballs, es demanarà la protecció d'aquests resultats pel mecanisme que durant el procés de tramitació es consideri més adient.

Per aquest motiu, ambdues parts

ACORDEN

Subscriure el present acord de cotitularitat, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Cotitularitat dels resultats

La titularitat dels resultats conjunts indicats a l'expositiu primer d'aquest acord correspon a la proporció de 2/3 per a la UIB i 1/3 per a la UA, dividits en idèntica proporció els drets i les obligacions que hi són inherents. La UIB s'encarregarà de distribuir la porció que correspongui de la seva part dels beneficis de l'explotació de la patent o les patents (els 2/3 esmentats) entre els investigadors Manuel Barranco González i Julián Proenza Arenas, mentre que la UA s'encarregarà de fer arribar la porció que correspongui de la seva part dels beneficis de l'explotació de la patent o les patents (l'esmentat 1/3) al seu investigador Luís Miguel Pinho de Almeida. Cadascuna de les dues institucions es guiarà per les seves pròpies reglamentacions internes en les distribucions de beneficis indicades.

Segona. Tramitació

La gestió i tramitació de la protecció correspondrà a la UIB, per la qual cosa la UA autoritza la UIB, en la persona del seu representant, a la realització dels corresponents tràmits administratius davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o les oficines autoritzades de propietat industrial d'altres països o qualsevol altra institució davant la qual es tramiti la protecció. Per tant, en cas que la UIB hagi d'afrontar qualsevol despesa en relació amb la sol·licitud i el manteniment, les quantitats corresponents seran abonades en les proporcions esmentades a la clàusula primera del present acord, des del moment en què s'efectuïn i amb requeriment previ acompanyat de justificant de pagament.

Tercera. Extensió de la protecció

L'extensió de la protecció a altres països serà acordada per escrit per les parts; en cas que alguna no hi estigui interessada, l'altra pot continuar en nom seu, i adquirir tots els drets i obligacions sobre els resultats en aquells països en els quals realitzi per si mateixa la sol·licitud.

Qualsevol de les parts pot renunciar, en els termes establerts a la clàusula vuitena, als seus drets sobre l'extensió de la protecció a altres països.

Quarta. Manteniment en altres països

Les despeses de manteniment de la protecció en altres països aniran a càrrec de l'entitat sol·licitant als països esmentats, i es mantindrà la proporció indicada al punt primer, en cas d'una sol·licitud conjunta.

Cinquena. Negociació, transferència i repartiment de beneficis en patents conjuntes

En cas de patents conjuntes, ambdues entitats acorden que la UIB desenvolupi totes les negociacions dirigides a l'explotació de la patent, com també a la concessió de llicències d'explotació en exclusiva o no de la invenció. L'altra part assumirà les decisions que la UIB adopti en aquest aspecte, i es respectaran en tot cas els drets econòmics que corresponen a la cotitular del resultat.

Quan es pretengui concedir llicències o realitzar qualsevol altre negoci jurídic amb la invenció, la UIB ho comunicarà prèviament a la UA, que podrà manifestar el que estimi oportú. Els cotitulars col·laboraran, en la mesura de les seves possibilitats, en les activitats que siguin necessàries per a una millor explotació.

La UA podrà indicar a la UIB possibles llicenciataris interessats en l'explotació dels resultats. Si en el termini de tres mesos des de la comunicació de possibles llicenciataris la UIB no ha escomès les accions oportunes encaminades a l'obtenció de la llicència, l'altra part assumirà la capacitat de negociació i decisió.

Les negociacions a les quals es fa referència als punts anteriors es desenvoluparan sota la premissa preferent, encara que no exclusiva, d'aconseguir la millor oferta.

El possible contracte de llicència el firmaran ambdós titulars. Les parts acordaran amb el llicenciatari la forma en què aquest haurà de fer efectius els pagaments corresponents.

Sisena. Informació i notificacions

Ambdues parts intercanviaran informació periòdicament sobre la negociació, la gestió i els balanços econòmics referits a la patent.

A l'efecte de qualsevol comunicació relativa al present contracte, s'estableixen les adreces següents:

Universitat de les Illes Balears

Contacte: Sra. Gemma Turnes Palomino (directora de l'Oficina de Suport a la Recerca)
Adreça: Son Lledó. Campus universitari.
Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma (Illes Balears). Espanya
Telèfon: +34 971 17 32 83
Fax: +34 971 17 26 37
E-mail: osr.director@uib.es

Universitat d'Aveiro

Contacte: Sr. Luís Miguel Pinho de Almeida
Adreça: Departamento de Electronica e Telecomunicações
Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal
Telèfon: +351 234 370 503
Fax: +351 234 370 545
E-mail: lda@det.ua.pt

Les parts es comprometen a informar dels canvis de domicili a l'efecte de comunicació de qualsevol qüestió relativa a les seves obligacions en la tramitació dels títols de propietat industrial o intel·lectual, acords de comercialització, etc.

Setena. Durada

El present contracte tindrà efectes des de la data de la signatura i serà vàlid mentre estiguin en vigor els títols de propietat intel·lectual i industrial a què poden donar lloc els resultats de l'expositiu primer, com també els contractes signats a l'empara del present acord.

Vuitena. Renúncia o abandonament

Qualsevol de les parts pot renunciar als drets i obligacions derivats del present acord, però ho ha de comunicar expressament a l'altra part en una data amb suficient antelació perquè pugui exercir els drets corresponents. Aquesta data, en cas de patents o altres títols de propietat intel·lectual o industrial, serà la data última per a la presa de decisió que condicionarà el manteniment del dret.

La part interessada en l'extensió de la patent a altres països la podrà tirar endavant a càrrec i a nom seus, adquirint tots els drets i obligacions sobre la patent en aquells països en els quals realitzi per si mateixa la sol·licitud.

Qualsevol renúncia o abandonament dels drets derivats del present acord s'ha de fer per escrit.

En tot cas, l'entitat renunciant s'assegurarà que tots els seus investigadors que constin com a inventors en la sol·licitud de patent es comprometen a col·laborar per a la continuació de la tramitació de la patent, facilitant la signatura de documents i la notificació de possibles canvis en el seu domicili i mantenint-se localitzats en tot moment. L'entitat renunciant complirà les obligacions adquirides fins aquell moment.

Novena. Repartiment de beneficis amb els investigadors

En el supòsit de patents conjuntes, ambdues parts es comprometen a realitzar la distribució de beneficis entre els investigadors d'acord amb el que s'ha indicat a la clàusula primera del present acord.

En el supòsit de patents, extensions de patent, llicències o qualsevol altra operació de negoci jurídic que es faci amb la invenció, en què una de les dues parts signants hagi renunciat als seus drets, l'altra part es compromet a distribuir la porció que correspongui dels beneficis entre tots els investigadors indicats a l'expositiu primer.

Desena. Jurisdicció

La UIB i la UA es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir entre les parts.

En cas de conflicte, ambdues parts acorden la submissió a la llei nacional aplicable i a la jurisdicció competent.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat d'Aveiro,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Francisco Cardoso
Vicerector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).