Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord entre TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears per realitzar un projecte d'investigació per a la caracterització d'escòries procedents d'un forn d'incineració de residus sòlids urbans

Palma, 8 de novembre de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor Àngel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8,2, Palma, que actua en representació d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Davant la importància creixent que té la utilització dels residus procedents de la recuperació energètica, ambdues entitats es proposen llançar un projecte de recerca que tingui com a objectiu l'estudi dels usos potencials d'aquest tipus de residu i l'estudi i avaluació d'aquest residu per a la utilització en l'obra civil i, especialment, en la construcció de carreteres.

ACORDEN

1. TIRME i la UIB treballaran conjuntament per aconseguir el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, que està contingut a l'annex I del present document.

2. La contribució de la UIB es concretarà en:

- Estudiar els usos potencials de les escòries procedents de la recuperació energètica mitjançant incineració.
- Determinar amb precisió el comportament de les escòries com a substrat per obra civil i carreteres.

La Universitat de les Illes Balears aportarà segons les seves disponibilitats l'equip informàtic, eines, etc. i l'equip humà que siguin necessaris per al desenvolupament del projecte.

3. La contribució de TIRME es concreta en:

- L'aportació d'una quantitat de 12.000 euros (sense IVA) a la UIB perquè el projecte es pugui dur endavant.
- L'aportació del material i assessorament tècnic necessaris per al desenvolupament del projecte.

4. Equip de treball

- El projecte es durà a terme sota la direcció del professor Dr. Víctor Cerdà, de la UIB, que actuarà com a investigador principal fent equip amb un becari dependent del Departament de Química, àrea de Química Analítica.
- Per part de TIRME la persona que s'integrarà dins l'equip que dirigirà les tasques de recerca serà la Dra. Maria Teresa Oms.

5. S'estableix una junta de coordinació formada per una comissió mixta constituïda per un membre designat per TIRME i un membre designat per la UIB, que es reunirà cada 3 mesos.

6. El seguiment del present conveni es farà mitjançant reunions periòdiques entre TIRME i la UIB. La UIB elaborarà en acabar un informe final amb els resultats obtinguts i conclusions de l'estudi.

7. La forma de pagament es farà 50% a l'inici i 50% en acabar el treball. La UIB lliurarà dues factures pel 50% de l'import i TIRME ho farà efectiu al cap de 30 dies.

8. El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any prorrogable. Un mes abans de la finalització del període es reuniran ambdues parts per plantejar-ne la renovació. En qualsevol cas, s'estableix el compromís d'acabar el projecte objecte d'aquest conveni, llevat de denúncia expressa de qualsevol d'ambdues parts, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos (2) mesos d'anterioritat a la data de finalització del present conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per TIRME, SA,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Àngel Fernández
Director Gerent

Avel·lí Blasco
Rector


Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).