Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de setembre de 2005

REUNITS

L'Excma. Batllessa de l'Ajuntament de Palma, senyora Catalina Cirer Adrover, que actua en representació d'aquest, assistida pel secretari general de la corporació, senyor Agustí F. Estela Ripoll.

El President de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears i Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en representació d'aquestes.

ANTECEDENTS

  • L'Ajuntament de Palma presta serveis a la ciutadania que requereixen professionals preparats i capaços d'oferir la millor atenció i realitzar un treball de qualitat.
  • La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears gestiona, entre d'altres, el foment de la incorporació de persones amb titulació universitària al teixit laboral productiu de la societat, per a la qual cosa desenvolupa un ventall de programes i modalitats diverses que responen a l'objectiu de facilitar formació i experiència professional, amb la col·laboració d'empreses i institucions públiques.
  • Ambdues institucions valoren complementaris els respectius interessos i finalitats.

Per això les parts

ACORDEN

Primer

Establir un acord de col·laboració estable per al desenvolupament d'iniciatives d'incorporació de persones titulades de la UIB, a través del Programa TUO - Titulats Universitaris a l'Ocupació, aprovat per l'Acord normatiu 6433/2003, de 5 de novembre (FOU núm. 228, de 12 de desembre), als serveis municipals des dels diferents programes que gestiona la fundació esmentada.

Segon

La gestió per formalitzar les incorporacions de persones titulades de les Illes Balears serà a través de la FUEIB. En l'àmbit dels programes que desenvolupa, es formalitzaran mitjançant la signatura dels acords corresponents, que s'adjuntaran a manera d'annexos a aquest conveni, cronològicament correlatius. L'estructura d'aquests textos inclourà:

  1. Objecte
  2. Aportació de les parts
  3. Coordinació i seguiment
  4. Vigència
  5. Normativa d'aplicació

Tercer

Es constituirà una comissió paritària de seguiment general que es reunirà a petició d'una de les parts, que vetllarà pel correcte desenvolupament dels acords.

Les institucions designaran una persona perquè faci el seguiment de cada acord desenvolupat a què fa referència el punt anterior.

La comissió emetrà una valoració sobre la proposta de continuïtat o modificació dels acords, sobre la base de la memòria tècnica i econòmica i de l'experiència de gestió dels successius acords.

Quart

Aquest acord marc és vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2007. Si cap de les parts no ho denuncia abans d'aquesta data, podrà ser prorrogat, automàticament, cada any.

Com a prova de conformitat amb tots els punts acordats, signen en tres exemplars en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

La Batllessa
de l'Ajuntament de Palma,

 

El President del Patronat de La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i
Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

El Secretari
de l'Ajuntament de Palma,

 

Catalina Cirer Adrover

Avel·lí Blasco Esteve

Agustí F. Estela Ripoll

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).