Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Conselleria de Salut i Consum, la Fundació Kovacs i la Universitat de les Illes Balears per impulsar una línia d'estudi sobre el mal d'esquena en la població infantil

Palma, 6 d'octubre de 2005

REUNITS

L'Honorable Sr. Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura.
L'Honorable Sra. Aina Castillo Ferrer, consellera de Salut i Consum.
Sr. Francisco M. Kovacs, president de la Fundació Kovacs.
El Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears,
Actuen tots ells en funció dels seus càrrecs, que han quedat expressats, i amb plena capacitat per formalitzar aquest conveni, i

MANIFESTEN

  1. Que un estudi previ, realitzat com a fruit de la col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Conselleria de Salut i Consum i la Fundació Kovacs, ha demostrat que les molèsties de l'esquena denominades tècnicament "patologies mecàniques del raquis" són afeccions molt freqüents entre els escolars mallorquins. Com que la tendència que reapareguin episodis dolorosos i limitants és alta, resulta especialment important definir les mesures eficaces per prevenir-ne l'aparició, recurrència i cronificació.
  2. Que la Fundació Kovacs, com a principal entitat investigadora espanyola en l'àmbit de les molèsties de l'esquena, ha impulsat amb la Universitat dels Illes Balears una línia conjunta d'estudi denominada "escolars, esquena i exercici", la qual té com a objectius identificar els factors que augmenten el risc que els escolars pateixin aquestes molèsties i definir les mesures eficaces per reduir-lo, i de la qual es desgranaran projectes d'investigació concrets.
  3. Que, atès l'èxit de l'experiència prèvia esmentada en el manifest I, i amb la finalitat de contribuir a millorar la salut dels escolars, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Conselleria de Salut i Consum estan interessades en el fet que es realitzin els projectes d'investigació propis d'aquesta línia d'estudi, i per això estan disposades a col·laborar en el seu desenvolupament.
  4. Que els investigadors i experts de la Fundació Kovacs, juntament amb el grup d'especialistes en ciències de l'activitat física i l'esport de la Universitat dels Illes Balears, ja han dissenyat els protocols d'investigació dels dos primers projectes concrets derivats d'aquesta línia d'estudi.
  5. Que l'Agència de Protecció de Dades, a petició de la Fundació Kovacs i la Universitat dels Illes Balears, ha acordat assignar el codi d'inscripció ¿¿¿¿¿¿, que protegirà la base de dades que, amb el nom ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿., es constituirà per al desenvolupament dels projectes esmentats en el manifest IV.
  6. Que les parts reunides es reconeixen capacitat legal per a la firma del present conveni de col·laboració, en la representació que exerceixen.

Per això, els reunits estableixen aquest acord amb les següents

ESTIPULACIONS

Primera . La Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d'Educació i Cultura col·laboraran en el desenvolupament dels projectes propis de la línia d'estudi descrita en el manifest II, que es durà a terme sota la codirecció de la Fundació Kovacs i la Universitat dels Illes Balears, com a entitats promotores de l'esmentat programa.

Segona . Les institucions signants d'aquest conveni adoptaran les mesures específiques que en cada moment resultin més convenients per facilitar el millor desenvolupament dels projectes d'investigació emanats de la línia d'estudi sobre "escolars, esquena i exercici".

Tercera . Els recursos destinats al finançament del programa seran gestionats per la Fundació Kovacs, que amb aquest fi podrà rebre aportacions d'altres entitats patrocinadores. La firma d'aquest conveni no suposa ni suposarà cap compromís econòmic per a la Conselleria d'Educació i Cultura ni per a la Conselleria de Salut i Consum, i la realització dels programes d'investigació definits queda supeditada a la consecució dels fons necessaris per finançar-la.

Quarta . La Conselleria d'Educació i Cultura i la Conselleria de Salut i Consum col·laboraran amb la Fundació Kovacs i la Universitat dels Illes Balears en les accions que es portin a terme amb la finalitat de realitzar aquests projectes d'investigació, incloent la recerca de possibles entitats patrocinadores que puguin cofinançar-los.

Cinquena . En tots els documents que s'editin en relació amb el desenvolupament d'aquesta línia d'estudi es faran constar les entitats que cooperin en el seu desenvolupament, incloses les signants d'aquest conveni.

Sisena . Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les institucions signants, que tindrà competències generals d'avaluació del desenvolupament d'aquest acord, seguiment detallat de les activitats que empara, interpretació de les seves clàusules i elaboració d'eventuals protocols concrets sobre actuacions addicionals relatives a aquesta línia d'estudi.

Setena . Aquest acord tindrà una durada d'un any, comptat a partir de la data de la seva firma, i es prorrogarà automàticament la seva vigència per períodes equivalents excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts signants. La rescissió requerirà, en qualsevol cas, un preavís per escrit no inferior a tres mesos i no afectarà el desenvolupament de les accions en curs.

I com a prova de conformitat, firmen aquest acord en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Per la Conselleria de Salut i Consum,

 

Per la Fundació Kovacs,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francesc Fiol
Conseller

Aina Castillo
Consellera

Francisco M. Kovacs
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).