Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de renovació del conveni general de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit entre la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia (Mèxic) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 20 d'octubre de 2005

D'una banda el doctor Alejandro Mungaray Lagarda, Rector de la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia, en endavant la UABC, i de l'altra el doctor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en endavant UIB, manifesten:

I. Que el dia 26 del mes de juliol de 2000 les universitats que representen varen subscriure un Conveni general de col·laboració acadèmica, científica i cultural.

II. Que la cooperació desenvolupada en el marc d'aquest conveni ha estret la col·laboració i enriquit el desenvolupament científic i cultural d'ambdues institucions.

III. Que les comunitats acadèmiques d'ambdues universitats mantenen el desig de col·laboració acadèmica, científica i cultural, tant en l'intercanvi de professors, investigadors, postgraduats i estudiants com en el desenvolupament d'investigacions conjuntes.

IV. Que, per tant, acorden de renovar per un període de cinc anys més el dit conveni, per mitjà del present protocol.

Per la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Alejandro Mungaray
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).