Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Council on International Educational Exchange (EUA) i la Universitat de les Illes Balears per establir un programa de formació acadèmica i cultural

Palma, 24 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor Steven Trooboff, President del Council on International Educational Exchange, International Study Programs (denominat en endavant CIEE), com a representant d'aquesta institució, amb seu a 7 Custom House st, 3rd floor, Portland, ME, 04101.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (denominada en endavant UIB), com a representant d'aquesta institució, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (denominada en endavant FUEIB ) , Palma (Illes Balears).

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d'aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions manifesten el seu interès de dur a terme els objectius de l'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objectiu

El propòsit d'aquest conveni és establir un programa de formació acadèmica i cultural per als estudiants de CIEE.

2. Programes

La UIB organitzarà programes de formació per als estudiants del CIEE amb els continguts següents:

1. Assignatures de llengua espanyola.

2. Assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB en espanyol, principalment relacionades amb turisme, economia i empresa.

3. Assignatures obligatòries especials per als estudiants del CIEE impartides per professorat de la UIB.

4. Pràctiques de treball en empreses/entitats de les Illes Balears, principalment del sector turístic. Amb l'aprovació de la Universitat d'origen, l'estudiant podrà realitzar pràctiques de treball organitzades per la UIB-FUEIB en empreses de les Illes Balears, d'acord amb les condicions establertes a la normativa sobre "criteris per a les pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que realitzen cursos d'idiomes a la UIB". La UIB, a través del SRI, designarà un tutor responsable de les pràctiques. L'empresa assignarà un tutor, que, acabades les pràctiques, emetrà el certificat corresponent. La durada de les pràctiques serà l'establerta a cada programa específic i l'alumnat haurà de fer un registre de progrés setmanal de la seva feina, així com un informe final del treball realitzat a les seves pràctiques. L'opció de realitzar pràctiques depèn de la disponibilitat de places. Es consideraran, en la mesura que sigui possible, les preferències que els estudiants hagin manifestat.

Els programes podran ser anuals, quadrimestrals i d'estiu (vegeu annexos 1 , 2 i 3 respectivament).

3. Funcions de la UIB

Per part de la UIB, el responsable del desenvolupament d'aquests programes serà la persona responsable del Servei de Relacions Internacionals (Vicerectorat de Relacions Exteriors).

La UIB facilitarà al CIEE tota la documentació necessària per demanar els visats.

La UIB admetrà l'alumnat del CIEE com a alumnat visitant que rep la UIB. Es formalitzarà la matrícula als serveis administratius de la facultat o escola assignada. L'alumnat del CIEE es pot matricular a qualsevol assignatura de la UIB, amb independència del seu caràcter (anual o quadrimestral) o tipus (troncal, obligatòria, optativa o de lliure configuració), sempre que sigui adequada al període de l'estada, llevat dels casos en què no hi hagi places vacants. La seva matrícula queda lliure de les condicions i els prerequisits existents per a l'alumnat de la UIB. Els estudiants del CIEE tindran dues setmanes abans de decidir la seva inscripció definitiva a les assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB.

La UIB reconeixerà a l'alumnat del CIEE els mateixos drets i deures que a l'alumnat oficial de la UIB i la possibilitat d'utilitzar tots els serveis de la Universitat en igualtat de condicions.

Una vegada acabat el període d'estudi, la UIB, mitjançant els serveis administratius de la facultat o escola corresponent, expedirà d'ofici el certificat acadèmic (certificat d'estudis realitzats), on s'ha de fer constar la relació d'assignatures matriculades, incloent-hi nombre de crèdits i qualificació obtinguda. Aquests certificats es lliuraran al representant del CIEE a la UIB.

La FUEIB donarà suport a la UIB en la gestió de les pràctiques i, si escau, contractarà una pòlissa espanyola d'assegurança contra accidents que cobreixi els estudiants durant tot el període de pràctiques en una empresa/entitat de les Illes Balears ( annex III ).

La UIB cedirà un despatx per al director resident del CIEE equipat amb el mobiliari bàsic.

4. Funcions del CIEE

Per part del CIEE, el representant i responsable del programa del CIEE a la UIB serà el director resident nomenat pel CIEE.

Cada estudiant és responsable de tenir en regla el passaport, visat i assegurança mèdica personal corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de la seva estada.

El CIEE enviarà a la UIB una relació dels estudiants que participin en el programa. Aquesta relació s'ha d'enviar com a mínim dos mesos abans que comenci el programa. En cas que els estudiants vulguin optar a una plaça de pràctiques, la relació ha d'anar acompanyada d'un breu perfil de l'estudiant, amb indicació de nom i cognoms, perfil acadèmic i personal, nivell de coneixement de l'idioma i les seves preferències respecte al lloc de pràctiques.

Condicions de pagament del programa de formació :

El CIEE transferirà a la UIB el pagament inicial dels imports (50%) a l'arribada dels estudiants a les Illes Balears, i el pagament final dels imports (50%) al final de l'estada. Aquest import s'ingressarà directament al compte de la UIB (vegeu a continuació).

El CIEE abonarà a la UIB la quantitat de 100 euros per estudiant en concepte d'organització i seguiment del programa de formació.

Transcorreguts dos anys de la vigència del conveni, es procedirà a la revisió anual dels imports que figuren a l'acord marc i als annexos, amb l'acord previ de les parts.

Tots els pagaments s'han de fer al següent número de compte de la UIB:

Banc:
Sa Nostra, "Caixa de Balears"
Universitat
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07120 Palma, Espanya
Núm. de compte: 2051-0151-66-1033714311
IBAN: ES19 2051 0151 6610 3371 4311 CODI SWIFT/BIC: CECAESMM051

5. Vigència i durada . El present acord entra en vigor a la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de mutu acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès, i cada una de les parts se'n queda un exemplar de cada idioma.

Pel Council on International Educational Exchange,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Steven Trooboff
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX NÚM. I: PROGRAMA QUADRIMESTRAL

Aquest programa constarà dels mòduls següents:

MÒDUL I. Assignatura de llengua espanyola

La UIB oferirà les següents dues assignatures de llengua avançada per als estudiants del CIEE:

Spanish for Students of Business and Economics (45 hores)

Advanced Spanish Business Writing (45 hores)

Aquestes assignatures es cursaran durant el període lectiu del quadrimestre corresponent.

Preu per assignatura i grup: 2.700 euros (inclou llibres, drets d'examen i certificat).

MÒDUL II. Assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB en espanyol

L'estudiant ha de fer un mínim de dues assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB en espanyol, o bé una assignatura regular de la UIB i pràctiques en empreses (vegeu mòdul IV).

El preu de les assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB serà de 30 euros/ crèdit UIB el curs 2005-2006. Els cursos posteriors aquest preu serà el corresponent al d'alumnes visitants que rep la UIB.

PREU VISITANT:

MÒDUL III. Assignatura obligatòria especial peR Als estudiants deL CIEE impartida per professorat de la UIB

La UIB oferirà una assignatura en espanyol específica per al CIEE impartida per professorat de la UIB.

Globalization, Human Migration, and Tourism: The Balearic Islands as a Case Study

CIEE (45 hores, 4,5 crèdits) = 4860 euros.

MÒDUL IV. PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN EMPRESES/ENTITATS DE LES ILLES BALEARS

La UIB cobrarà 300 euros per estudiant més un 16% d'IVA (impost valor afegit) en concepte de gestió de les pràctiques de formació en empreses/entitats de les Illes Balears i, si escau, contractarà una pòlissa d'assegurança d'accidents a Espanya pel període de les pràctiques.

Aquestes pràctiques són opcionals i podran substituir una de les assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB.

ANNEX NÚM. II: PROGRAMA ANUAL

L'estudiant que vulgui fer el programa anual s'ha d'ajustar a les condicions del programa quadrimestral (vegeu annex I ) i, durant el segon quadrimestre, tindrà l'opció de fer una assignatura de llengua, assignatures dels plans d'estudis oficials de la UIB en espanyol i/o pràctiques en empreses.

ANNEX NÚM. III: PROGRAMA D'ESTIU

Aquest programa constarà dels mòduls següents:

MÒDUL I. Assignatura de llengua espanyola

L'estudiant haurà de fer una de les següents assignatures de llengua:

Beginning Spanish (45 hores)

Intermediate Spanish (45 hores)

Advanced Spanish (45 hores)

Preu per assignatura i grup: 2.700 euros (inclou llibres, drets d'examen i certificat).

MÒDUL III. Assignatura obligatòria especial peR Al CIEE impartida per professorat de la UIB

L'estudiant ha de fer una assignatura en espanyol o en anglès, determinada pel seu nivell de llengua, impartida per professorat de la UIB. Aquesta assignatura serà sobre turisme i tindrà un component de pràctiques i/o investigació des d'una perspectiva social.

CIEE (45 hores, 4,5 crèdits) = 4860 euros.

ANNEX NÚM. IV: BECA DEL CIEE PER A ESTUDIANT DE LA UIB

El CIEE atorgarà una beca de 10.000 dòlars a un estudiant de la UIB per realitzar una estada en una universitat nord-americana. El CIEE i la UIB establiran les bases de la convocatòria.