Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX 1r al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma,
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, d de 2005

REUNITS :

L'Excma. Batllessa de l'Ajuntament de Palma, senyora Catalina Cirer Adrover, que actua en representació d'aquest, assistida pel secretari general de la corporació, senyor Agustí F. Estela Ripoll.

El president de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Rector de la Universitat de les Illes Balears, senyor Avel·lí Blasco Esteve, en representació d'aquestes.

ANTECEDENTS :

El dia ............................. de 2005 l'Ajuntament de Palma, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears varen signar un conveni marc de col·laboració en el qual s'estableix, entre altres coses, la signatura d'acords, els quals s'han d'adjuntar com a annexos a l'acord indicat.

Per això les parts:

ACORDEN :

1.Objecte

Amb aquest annex s'estableix l'acord per incorporar als serveis de la Regidoria de Serveis Socials la persona que s'indica, titulada universitària:

Nom:.................., DNI:................................., que té la diplomatura/llicenciatura d............................., i que en la condició de becari/ària del Programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació, aprovat per l'Acord normatiu 6433/2003, de 5 de novembre (FOU núm. 228, de 12 de desembre), exercirà les seves funcions segons les condicions que s'estableixen a continuació.

2.Aportacions de les parts

La FUEIB assumeix:

a. La gestió econòmica de l'abonament de la beca mensual de 750 ¿, que es nodreix dels recursos municipals transferits.

b. La selecció del candidat d'acord amb el perfil comunicat per l'Ajuntament.

c. L'assignació del tutor que des de la FUEIB farà el seguiment de les pràctiques, que serà:

Nom:................................., càrrec.........................................

d. La formalització per escrit de les condicions que han d'acceptar les persones seleccionades com a becàries.

e. L'emissió conjunta amb l'Ajuntament de Palma del certificat on es reconeix el temps de pràctiques realitzat.

f. La gestió dels ingressos que provinents de l'Ajuntament han de satisfer tant els costos de gestió (50 ¿ mensuals), com els costos de les beques (750 ¿ mensuals).

L'Ajuntament de Palma assumeix:

a. L'aportació econòmica de 4.800 ¿, provinents de la partida ¿¿¿¿¿¿¿¿.. del pressupost municipal vigent, per assumir les despeses generades per aquest acord.

b. La fixació del pla de pràctiques de la persona seleccionada.

c. L'assignació del professional responsable del programa de formació del becari/ària, que serà:

Nom: ..........................................., càrrec......................

d. La cobertura, com a mínim igual a l'assegurança escolar, dels accidents que es puguin produir durant les pràctiques.

e. La col·laboració en el procés de selecció, per proposar els candidats que ja coneixen els serveis municipals pel fet d'haver-hi realitzat les pràctiques com a estudiants o per un altre motiu.

f. Les especificacions pròpies del programa formatiu a partir del qual es fa la present incorporació en pràctiques.

3.Coordinació i seguiment

La coordinació i el seguiment respecte del pla de formació i del desenvolupament de la tasca es realitzarà entre el tutor de la UIB i el professional municipal responsable, mitjançant els contactes necessaris.

La coordinació i el seguiment respecte de les aportacions pactades en aquest annex els realitzarà un representant de cada institució, mitjançant els contactes necessaris.

En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, la persona seleccionada o els respectius tutor i professional podran ser substituïts per mor del seu abandó o incompliment de les condicions pactades.

4. Vigència

Aquest annex tindrà una vigència de 6 mesos des de la incorporació de la persona seleccionada. Podrà prorrogar-se per 6 mesos més amb les mateixes condicions i amb l'acceptació prèvia de les parts. La durada màxima serà de 12 mesos i l'horari és de 6 hores durant els dies feiners amb la distribució que defineixi el pla de pràctiques. L'annex podrà finir per esgotament del temps previst o per denúncia motivada per alguna de les parts.

5. Normativa d'aplicació

Programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació, aprovat per l'Acord normatiu 6433/2003, de 5 de novembre (FOU núm. 228, de 12 de desembre).

Com a prova de conformitat amb tots els punts acordats, signen en tres exemplars al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

LA BATLLESSA DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA,

 

EL PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIO UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS
I RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,

 

EL SECRETARI DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA,

 

Catalina Cirer

Avel·lí Blasco

Agustí F. Estela

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).