Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Sisena Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera, curs 2004-2005

Eivissa, 3 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Pere Palau Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (en endavant, CIEF), actuant en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

 1. Que la Constitució Espanyola disposa, al seu art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.
 2. Que la Universitat Oberta per a Majors (UOM) té com a finalitat bàsica dotar la Universitat de les Illes Balears d'una oferta específica per a la gent gran. La UOM s'estructura en un cicle de conferències i en un títol propi de la UIB de formació bàsica.
 3. Que entre els objectius de la UOM destaquen els següents:
  • Integrar les persones majors dins el context sociocultural de la Universitat, trencant d'aquesta manera els guetos per raons d'edat.
  • Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
  • Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.
  • Fer possibles les relacions intergeneracionals.
  • Divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura.
  • Integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears.
 4. Que ambdues institucions públiques tenen intenció de col·laborar en aquesta matèria perquè les persones majors d'Eivissa i Formentera puguin adquirir, actualitzar, completar o ampliar la seua formació o els seus coneixements i les aptituds per al seu desenvolupament.
 5. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per part dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic, es preveu expressament a l'art. 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts

ACORDEN

Primer.- És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de la col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per reforçar la formació de les persones majors de les illes Pitiüses durant el període del curs lectiu 2004-2005, mitjançant la celebració de la sisena edició de la UOM a Eivissa i Formentera.

Segon.- El nombre màxim d'alumnes ha estat condicionat segons la capacitat de les aules i els requisits per poder-s'hi matricular han estat tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys, o menors de cinquanta-cinc prejubilats o jubilats.

Tercer.- L'organització de la UOM ha estat responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

Quart.- La UIB ha executat les accions objecte del present conveni, fent constar la col·laboració del Consell Insular amb la imatge corporativa, en lloc destacat, a totes les publicacions que ha fet amb motiu de l'acció objecte del present conveni.

Cinquè.- Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la sisena UOM 2004-2005, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera col·laborarà econòmicament en la celebració d'aquesta edició de la UOM amb l'aportació de mil vuit-cents euros (1.800 ¿), amb càrrec a la partida 4220 45100 dels pressupostos de l'any 2005.

El pagament d'aquesta quantitat es farà efectiva a la UIB de la següent forma: el total dels mil vuit-cents euros (1.800 ¿) quan la UIB presenti certificació de la Secretaria acreditativa de les despeses totals de la matèria acadèmica de formació de persones majors realitzada durant el curs acadèmic 2004-2005.

S'estableix com a data màxima de justificació fins al dia 30 de novembre de 2005 .

Sisè.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seua aportació, en la mesura que estimi convenient, en el supòsit d'incompliment d'alguna part dels termes del conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

Setè. - Aquest conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al 30 de novembre de 2005.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, en duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

EL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA,
EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,
Pere Palau Torres
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre.de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).