Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Sisena Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera, curs 2004-2005

Eivissa, 3 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Pere Palau Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (en endavant, CIEF), actuant en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

 1. Que la Constitució Espanyola disposa, al seu art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.
 2. Que la Universitat Oberta per a Majors (UOM) té com a finalitat bàsica dotar la Universitat de les Illes Balears d'una oferta específica per a la gent gran. La UOM s'estructura en un cicle de conferències i en un títol propi de la UIB de formació bàsica.
 3. Que entre els objectius de la UOM destaquen els següents:
  • Integrar les persones majors dins el context sociocultural de la Universitat, trencant d'aquesta manera els guetos per raons d'edat.
  • Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
  • Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.
  • Fer possibles les relacions intergeneracionals.
  • Divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura.
  • Integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears.
 4. Que ambdues institucions públiques tenen intenció de col·laborar en aquesta matèria perquè les persones majors d'Eivissa i Formentera puguin adquirir, actualitzar, completar o ampliar la seua formació o els seus coneixements i les aptituds per al seu desenvolupament.
 5. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per part dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic, es preveu expressament a l'art. 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts

ACORDEN

Primer.- És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de la col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per reforçar la formació de les persones majors de les illes Pitiüses durant el període del curs lectiu 2004-2005, mitjançant la celebració de la sisena edició de la UOM a Eivissa i Formentera.

Segon.- El nombre màxim d'alumnes ha estat condicionat segons la capacitat de les aules i els requisits per poder-s'hi matricular han estat tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys, o menors de cinquanta-cinc prejubilats o jubilats.

Tercer.- L'organització de la UOM ha estat responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

Quart.- La UIB ha executat les accions objecte del present conveni, fent constar la col·laboració del Consell Insular amb la imatge corporativa, en lloc destacat, a totes les publicacions que ha fet amb motiu de l'acció objecte del present conveni.

Cinquè.- Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la sisena UOM 2004-2005, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera col·laborarà econòmicament en la celebració d'aquesta edició de la UOM amb l'aportació de mil vuit-cents euros (1.800 ┐), amb càrrec a la partida 4220 45100 dels pressupostos de l'any 2005.

El pagament d'aquesta quantitat es farà efectiva a la UIB de la següent forma: el total dels mil vuit-cents euros (1.800 ┐) quan la UIB presenti certificació de la Secretaria acreditativa de les despeses totals de la matèria acadèmica de formació de persones majors realitzada durant el curs acadèmic 2004-2005.

S'estableix com a data màxima de justificació fins al dia 30 de novembre de 2005 .

Sisè.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seua aportació, en la mesura que estimi convenient, en el supòsit d'incompliment d'alguna part dels termes del conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

Setè. - Aquest conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al 30 de novembre de 2005.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, en duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

EL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA,
EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,
Pere Palau Torres
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre.de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).